FANDOM


最近更改选项
显示最近1 | 3 | 7 | 14 | 30天内最新的50 | 100 | 250 | 500次改动。
隐藏小编辑 | 显示 机器人 | 隐藏 匿名用戶 | 隐藏 登入用戶 | 隐藏我的编辑 | 隐藏 折页式显示模式 | 隐藏个记录
显示自2021年1月22日 (五) 17:08起的新更改
   

2021年1月22日

      16:05 主題:動漫‎ (差异 | 历史) . . (0)‎ . . 陳秉鋐 (信息墙 | 贡献)
      09:49 MediaWiki:Gadget-NotifyConversion.js‎ (差异 | 历史) . . (+11)‎ . . 机智的小鱼君 (信息墙 | 贡献)

2021年1月21日

      23:41 Help:社交動態推送頁‎ (差异 | 历史) . . (+64)‎ . . Baffou (信息墙 | 贡献)
      15:50 社区中心:中文站台文章數排名‎ (差异 | 历史) . . (0)‎ . . 陳秉鋐 (信息墙 | 贡献)
     11:34 User:列维劳德/verify-qq‎ (差异 | 历史) . . (+32)‎ . . 列维劳德 (信息墙 | 贡献) (保存QQ号验证数据)
+-     10:02 社区中心:机器人申请‎‎ (2次更改 | 历史) . . (+797)‎ . . [NiSanIchi‎; 机智的小鱼君‎]
     10:02 (当前 | 先前) . . (+289)‎ . . 机智的小鱼君 (信息墙 | 贡献) (IchiSanNi - zh.rezero {{#switch:状态|done= - √|refuze= - ×}}: )
     09:11 (当前 | 先前) . . (+508)‎ . . NiSanIchi (信息墙 | 贡献)
      09:45 Template:Bot‎ (差异 | 历史) . . (+16)‎ . . Winston Sung (信息墙 | 贡献)
+-     07:49 社区中心:Sandbox‎‎ (5次更改 | 历史) . . (-1,666)‎ . . [Winston Sung‎ (5×)]
     07:49 (当前 | 先前) . . (0)‎ . . Winston Sung (信息墙 | 贡献)
     07:36 (当前 | 先前) . . (-270)‎ . . Winston Sung (信息墙 | 贡献) (Test)
     07:30 (当前 | 先前) . . (+471)‎ . . Winston Sung (信息墙 | 贡献) (Test slideshow)
     02:47 (当前 | 先前) . . (+458)‎ . . Winston Sung (信息墙 | 贡献)
     02:32 (当前 | 先前) . . (-2,325)‎ . . Winston Sung (信息墙 | 贡献) (New test: gallery type="slider" orientation="right")
      07:29 Help:用wiki文本製作圖片冊、幻燈片、滑塊‎ (差异 | 历史) . . (+271)‎ . . Winston Sung (信息墙 | 贡献) (滑塊: )
      07:00 (用户头像记录) . . IchiSanNi (信息墙 | 贡献) 添加或更改用户头像 ‎
+-     02:46 (上传日志)‎ . . [Winston Sung‎ (4×)]
     02:46 . . Winston Sung (信息墙 | 贡献) 上传“File:The Sunken Moon cast.png” ‎
     02:46 . . Winston Sung (信息墙 | 贡献) 上传“File:Sunken Moon slider.jpg” ‎
     02:46 . . Winston Sung (信息墙 | 贡献) 上传“File:Jiang Feng vs Puhahaha and Sunken Moon.jpg” ‎
     02:46 . . Winston Sung (信息墙 | 贡献) 上传“File:Fan Tong and Puhahaha.jpg” ‎
+-     02:25 Forum:Sandbox‎‎ (2次更改 | 历史) . . (+4)‎ . . [机智的小鱼君‎ (2×)]
     02:25 (当前 | 先前) . . (0)‎ . . 机智的小鱼君 (信息墙 | 贡献) ([WikiForum] Modify forum#0 > thread#2-1-1)
     02:24 (当前 | 先前) . . (+4)‎ . . 机智的小鱼君 (信息墙 | 贡献) ([WikiForum] Modify forum#0 > thread#2-1-1)

2021年1月20日

+ -      16:28  西游记维基申请聚光灯领养和提升维基 板块 (2次更改) . . [机智的小鱼君‎; The Scorpion Goddess‎]
    16:28 (当前) . . (+72)‎ . . 机智的小鱼君 (信息墙 | 贡献)
    03:03 (当前) . . (+280)‎ . . The Scorpion Goddess (信息墙 | 贡献)
     07:12  表格並未依設定呈現, 但是找不出來哪裡錯誤高级编辑讨论板面‎ (差异 | 历史) . . (+43)‎ . . 848066 (信息墙 | 贡献)
      05:06 Help:Fandom app‎ (差异 | 历史) . . (-2)‎ . . Winston Sung (信息墙 | 贡献)
      04:42 (用户头像记录) . . Winston Sung - zh (信息墙 | 贡献) 添加或更改用户头像 ‎
     04:34  使句子语序从左到右变成上到下的代码是什么?机智的小鱼君的信息墙上‎ (差异 | 历史) . . (+79)‎ . . Winston Sung - zh (信息墙 | 贡献)
      03:13 Forum:Sandbox‎ (差异 | 历史) . . (+348)‎ . . Winston Sung (信息墙 | 贡献) ([WikiForum] Add reply to forum#0 > thread#2-1)
      03:01 (上传日志) . . The Scorpion Goddess (信息墙 | 贡献) 上传“File:Wordmark.png” ‎

2021年1月19日

+ -      09:39  机智的小鱼君墙上的使句子语序从左到右变成上到下的代码是什么? (4次更改) . . [Aaa123456789‎ (3×); 机智的小鱼君‎]
    09:39 (当前) . . (+51)‎ . . Aaa123456789 (信息墙 | 贡献)
    09:38 (当前) . . (+13)‎ . . Aaa123456789 (信息墙 | 贡献)
    04:29 (当前) . . (+129)‎ . . 机智的小鱼君 (信息墙 | 贡献)
    04:27 (当前) . . (+42)‎ . . Aaa123456789 (信息墙 | 贡献)
      03:59 (用户头像记录) . . SkyCornflower (信息墙 | 贡献) 添加或更改用户头像 ‎

2021年1月18日

+-     08:35 社区中心:机器人申请‎‎ (9次更改 | 历史) . . (+830)‎ . . [Devil233‎; Winston Sung - zh‎ (8×)]
     08:35 (当前 | 先前) . . (+1)‎ . . Winston Sung - zh (信息墙 | 贡献)
     08:34 (当前 | 先前) . . (-1)‎ . . Winston Sung - zh (信息墙 | 贡献)
     08:34 (当前 | 先前) . . (-30)‎ . . Winston Sung - zh (信息墙 | 贡献)
     08:30 (当前 | 先前) . . (+1)‎ . . Winston Sung - zh (信息墙 | 贡献)
     08:30 (当前 | 先前) . . (-4)‎ . . Winston Sung - zh (信息墙 | 贡献)
     08:29 (当前 | 先前) . . (+332)‎ . . Winston Sung - zh (信息墙 | 贡献)
     08:27 (当前 | 先前) . . (-187)‎ . . Winston Sung - zh (信息墙 | 贡献)
     08:26 (当前 | 先前) . . (-54)‎ . . Winston Sung - zh (信息墙 | 贡献)
     08:22 (当前 | 先前) . . (+772)‎ . . Devil233 (信息墙 | 贡献)

2021年1月17日

+ -      14:20  机智的小鱼君墙上的使句子语序从左到右变成上到下的代码是什么? (6次更改) . . [Aaa123456789‎ (4×); 机智的小鱼君‎ (2×)]
     14:20 (当前 | 先前) . . (+17)‎ . . Aaa123456789 (信息墙 | 贡献) (已编辑信息)
    14:20 (当前) . . (+180)‎ . . Aaa123456789 (信息墙 | 贡献)
    13:18 (当前) . . (+113)‎ . . Aaa123456789 (信息墙 | 贡献)
    13:14 (当前) . . (+354)‎ . . Aaa123456789 (信息墙 | 贡献)
     07:57 (当前 | 先前) . . (0)‎ . . 机智的小鱼君 (信息墙 | 贡献) (已编辑信息)
    07:55 (当前) . . (+257)‎ . . 机智的小鱼君 (信息墙 | 贡献)
      08:14 Adoption:Sin 七大罪~魔王崇拜~‎ (差异 | 历史) . . (+721)‎ . . 机智的小鱼君 (信息墙 | 贡献)
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。