FANDOM


 • tôi mới tạo wiki đầu tiên của mình, nhưng trang này là một trang độc lập, là trang chuyên mục. Làm thế nào tôi có thể thay đổi điều này? 

    Loading editor
  • Xin chào và chào mừng đến với Trung tâm cộng đồng. Thật không may, tôi không nghĩ rằng có rất nhiều người dùng ở đây nói tiếng Việt vì trang web này dành cho người nói tiếng Anh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể cố gắng giúp đỡ. Có một phiên bản tiếng Việt của trang web này mà bạn có thể tìm thấy ở đây. Tuy nhiên, nó dường như không hoạt động.

   Từ bản dịch bài viết của bạn, vấn đề không rõ ràng. Bạn có một trang chuyên mục mà bạn muốn trở thành một trang thông thường không?

   Thông báo này được dịch từ tiếng Anh bằng Google Dịch.

     Loading editor
  • What do you mean by this, what is it you need to change? If this is for a different wiki than the one Minus Tran was talking about, please start a new thread.

     Loading editor
  • A FANDOM user
     Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.