FANDOM


WLB-Frisian FY | Frisian Brigadier
Dizze meidogger is in Wikia Taalbrigadier foar it Frysk.
Expand 
De Wikia Taalbrigade is in frijwilligersprojekt wêrby Fandom-meidoggers har eigen en oare mienskippen helpe oersette in de ferskate beskikbere talen. Do kinst oersettingen en ferbetteringen oanfregje fan ús Brigadiers (projektleden). Lês mear oer ûs op dizze side.

Diel wêze fan it projekt: foardielen

  • We binne in tof en aktyf team wêrmei'st do fêst graach gearwurkest.
  • Dyn namme wûrdt mear bekend en lûkt sa miskien bewûrkers aan foar dyn eigen wiki.
  • Dyn muoite jout kânsen oan meinskippen dy't dat nedich hawwe.

De Wikia Taalbrigade kin immer extra Brigadiers brûkke! Om lid te wûrde, hoegst allinch dyn meidoggersnamme en taalnifo te pleatse op de ledenlist foar it Frysk of oare talen. Noch fragen? Lês dan de faaksstelde fragen op FAQ of nim kontakt op mei de projektlieder.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.