FANDOM


Specialpages

Màn hình chụp danh sách các trang đặc biệt.

Các trang đặc biệt là những công cụ và bảng báo cáo hữu dụng đi kèm với phần mềm MediaWiki và giúp quản lý wiki. Các trang đặc biệt luôn bắt đầu với không gian tên "Đặc biệt:".

Cách tìm Trang Đặc Biệt

 • Bạn có thể tìm thấy một danh sách các trang đặc biệt hiện có bằng cách truy cập Đặc biệt:Trang đặc biệt trên cộng đồng của mình.
 • Nếu bạn là bảo quản viên trên wiki, bạn có thể truy cập thông qua Bảng điều khiển bảo quản viên bên thẻ "Nâng cao".
 • Nếu bạn muốn tạo một đường dẫn tắt đến danh sách này, bạn có thể thêm vào thanh công cụ của bạn bằng cách nhấp "Tùy chỉnh" và thêm "Trang đặc biệt" vào danh sách của mình.

Danh sách các Trang Đặc Biệt

Dưới đây là danh sách các tùy chọn trong Đặc biệt:Trang đặc biệt, màu sắc khác nhau thể hiện cấp độ truy cập khác nhau:

 • Đen - Bất kì ai cũng có thể truy cập
 • Lục - Chỉ người dùng đã đăng nhập.
 • Đỏ - Chỉ bảo quản viên và hành chính viên.
 • Cam - Chỉ hành chính viên.

Nếu một Trang Đặc Biệt không hiện cho người dùng, thường do trang đó không thể nhìn thấy qua Đặc biệt:Trang đặc biệt.

Báo cáo bảo quản

Đổi hướng sai
Đặc biệt:Đổi hướng sai : Danh sách các trang liên kết đến trang không tồn tại (Trợ giúp:Đổi hướng)
Trang đường cùng
Đặc biệt:Trang đường cùng : Những trang không kiên kết đến các trang khác.
Đổi hướng kép
Đặc biệt:Đổi hướng kép : Danh sách các trang liên kết đến trang đổi hướng khác (Trợ giúp:Đổi hướng)
Trang dài nhất
Đặc biệt:Trang dài : Những trang chứa nhiều ký tự nhất theo thứ tự giảm dần
Trang cũ
Đặc biệt:Trang cũ : Danh sách các trang cũ nhất trên một wiki
Trang mồ côi
Đặc biệt:Trang mồ côi : Những bài viết chưa được liên kết hoặc nhúng từ trang khác trên một wiki.
Trang có ít phiên bản nhất
Đặc biệt:Ít phiên bản nhất : Những trang có ít lượt sửa đổi nhất
Trang chưa có liên kết ngôn ngữ
Đặc biệt:Không liên wiki : Những trang không được liên kết đến các phiên bản ngoại ngữ khác (Trợ giúp:Liên kết ngôn ngữ)
Trang bị khóa
Đặc biệt:Trang khóa : Những trang không cho những thành viên trừ bảo quản viên hoặc thành viên vô danh đến sửa đổi (Trợ giúp:Bảo vệ trang)
Các tựa trang được bảo vệ
Trang ngắn nhất
Đặc biệt:Trang ngắn : Những trang chứa ít ký tự nhất theo thứ tự tăng dần
Bản báo cáo
Đặc biệt:Bản báo cáo : Danh sách các bản đặc trưng theo thứ tự trong bảng chữ cái cùng với số liệu có bao nhiêu trang ở mỗi bản
Thể loại chưa phân loại
Đặc biệt:Thể loại chưa phân loại : Những thể loại con chưa xếp thể loại (Trợ giúp:Thể loại)
Trang chưa phân loại
Đặc biệt:Trang chưa phân loại : Những trang chưa xếp thể loại (Trợ giúp:Thể loại)
Tập tin chưa phân loại
Đặc biệt:Tập tin chưa phân loại : Những tập tin chưa xếp thể loại (Trợ giúp:Thể loại)
Bản mẫu chưa phân loại
Đặc biệt:Bản mẫu chưa phân loại : Những bản mẫu chưa xếp thể loại (Trợ giúp:Thể loại)
Thể loại chưa dùng
Đặc biệt:Thể loại chưa dùng hiển thị những thể loại chưa được dùng đến.
Tập tin chưa dùng
Đặc biệt:Tập tin chưa dùng : Những tập tin chưa xuất hiện trên trang nào khác (Trợ giúp:Hình ảnh)
Bản mẫu chưa dùng
Đặc biệt:Bản mẫu chưa dùng : Những bản mẫu chưa được dùng trên trang nào khác (Trợ giúp:Bản mẫu)
Phim chưa dùng
Đặc biệt:Phim chưa dùng : Những phim chưa được dùng trên nào khác (Trợ giúp:Đoạn phim)
Trang chưa được theo dõi
Đặc biệt:Trang chưa theo dõi : Những trang không nằm trên trang theo dõi của các thành viên.
Thể loại cần thiết
Đặc biệt:Thể loại cần thiết : Những trang sử dụng một thể loại mà chưa được tạo (Trợ giúp:Thể loại)
Trang cần viết
Đặc biệt:Trang cần thiết : Một số trang liên kết đến những trang chưa tồn tại
Tập tin cần thiết
Đặc biệt:Tập tin cần thiết : Những tập tin được nhúng (không chỉ là hình ảnh) mà không tồn tại

Danh sách các trang

Mọi trang
Đặc biệt:Mọi bài : Một danh sách chứa tất cả các trang trên wiki.
Tất cả các trang trùng với tiền tố
Đặc biệt:Tiền tố Hiển thị tất cả các tiền tố bên trong wiki, cùng với một hộp tìm kiếm
Danh sách các thể loại
Cây thể loại
Đặc biệt:Cây thể loại : Hiển thị nôi dung của một thể loại theo cấu trúc cây (Trợ giúp:Thể loại)
Trang liên kết đến trang định hướng.
Đặc biệt:Trang định hướng : Danh sách trang liên kết đến một trang định hướng
Danh sách trang đổi hướng
Đặc biệt:Trang đổi hướng : Danh sách các trang đổi hướng trên wiki. (Trợ giúp:Đổi hướng)

Thành viên và chức năng

Cấm người dùng
Đặc biệt:Cấm IP : Cấm người dùng hoặc một địa chỉ IP. (Trợ giúp:Cấm người dùng)
Những người dùng bị cấm
Đặc biệt:Danh sách cấm : Những địa chỉ IP và người dùng bị cấm (Trợ giúp:Cấm người dùng)
Đổi mật khẩu
Đặc biệt:Đổi mật khẩu : Đổi lại mật khẩu có trong tài khoản của bạn
Đóng góp của thành viên
Đặc biệt:Đóng góp : Danh sách những đóng góp của thành viên vô danh hoặc người dùng đã đăng nhập (Trợ giúp:Đóng góp của thành viên)
Đóng góp đã bị xóa của thành viên
Đặc biệt:Đóng góp bị xóa : Hiển thị những đóng góp bị xóa của một người dùng hoặc một địa chỉ IP nào đó (Trợ giúp:Xóa)
Edit count
Tùy chọn
Đặc biệt:Tùy chọn : Tùy chỉnh những tùy chọn trong tài khoản của bạn (Trợ giúp:Tùy chọn)
Nhóm thành viên
Đặc biệt:Quyền nhóm người dùng : Danh sách định nghĩa về những nhóm thành viên với mức độ truy cập của từng nhóm (Trợ giúp:Quyền truy cập của thành viên)
Quản lý quyền thành viên
Đặc biệt:Quyền thành viên : Dùng để gán quyền bảo quản viên/hành chính viên hoặc gán/bãi bỏ quyền lùi sửa viên của thành viên.
Danh sách thành viên

Thay đổi gần đây và nhật trình

Các trang theo dõi
Đặc biệt:Theo dõi : Danh sách các trang bạn đang theo dõi trên wiki đó.
Nhật trình (danh sách mở rộng)
Đặc biệt:Nhật trình : Những nhật trình xóa, khóa, cấm, tải lên hình ảnh và tùy chỉnh quyền thành viên
Các trang mới nhất
Đặc biệt:Trang mới : Danh sách trang mới trên wiki (Trợ giúp:Mục lục)
Hình ảnh mới trên wiki này
Đặc biệt:Tập tin mới : Danh sách hình ảnh trên một wiki sắp xếp từ mới nhất đến cũ nhất
Thay đổi gần đây
Đặc biệt:Thay đổi gần đây : Những sửa đổi cuối trên một wiki (Trợ giúp:Thay đổi gần đây)
Thay đổi liên quan
Đặc biệt:Thay đổi liên quan : Những thay đổi được thực hiện gần đây được liên kết đến từ một trang nào đó hoặc được thêm vào một thể loại nào đó (Trợ giúp:Thay đổi liên quan)
Các thẻ đánh dấu thay đổi hợp lệ
Đặc biệt:Thẻ : Danh sách các thẻ đánh dấu mà MediaWiki dùng nó để đánh dấu một sửa đổi, và ý nghĩa của chúng.
Trang tôi theo dõi
Đặc biệt:Danh sách theo dõi : Hiển thị những trang bạn đang theo dõi (Trợ giúp:Danh sách theo dõi)

Báo cáo và tải lên phương tiện

Tìm kiếm các tập tin trùng lắp
Đặc biệt:Tìm tập tin trùng : Tìm kiếm các tập tin trùng lắp dựa vào tên tập tin
Danh sách tập tin
Đặc biệt:Danh sách hình : Danh sách những hình ảnh được tải lên có thể được sắp xếp theo kích cỡ hoặc ngày. (Trợ giúp:Hình ảnh)
Đường dẫn tập tin
Đặc biệt:Đường dẫn tập tin : Cho ra địa chỉ đầy đủ của một tập tin (Trợ giúp:Hình ảnh)
Tìm kiếm theo định dạng
Đặc biệt:Tìm MIME : Có khả năng lọc tập tin theo kiểu MIME
Tải lên hơn một tập tin
Đặc biệt:Tải lên nhiều tệp : Tải lên đến 10 tập tin trên wiki (Trợ giúp:Tải lên nhiều tệp)
Tải tập tin lên
Đặc biệt:Tải lên : Tải lên một tập tin cho wiki (Trợ giúp:Thêm tập tin)

Dữ liệu và công cụ cho wiki

Thống kê
Đặc biệt:Thống kê : Tổng số trang và số người dùng
Thông báo hệ thống
Đặc biệt:Mọi thông báo : Hiển thị toàn bộ trang có trong không gian tên MediaWiki (Trợ giúp:Thông điệp hệ thống)
Phiên bản
Đặc biệt:Phiên bản : Phiên bản của phần mềm mà trang đang chạy. Các phần mở rộng 'được cài đặt' cũng hiển thị

Đang đổi hướng trang đặc biệt

Tìm kiếm liên kết ngoài
Đặc biệt:Tìm liên kết : Liên kết trên trang thu hút người đọc bên ngoài wiki
Trang ngẫu nhiên
Đặc biệt:Ngẫu nhiên : Đổi hướng đến một trang ngẫu nhiên (Trợ giúp:Đổi hướng)
Trang đổi hướng ngẫu nhiên
Đặc biệt:Đổi hướng ngẫu nhiên : Ngẫu nhiên đưa đến một trang đổi hướng (Trợ giúp:Đổi hướng)
Tìm kiếm
Đặc biệt:Tìm kiếm : Tìm kiếm trên một wiki

Trang được dùng nhiều

Thể loại có nhiều trang nhất
Đặc biệt:Thể loại liên kết nhiều nhất : Những thể loại có nhiều liên kết đến chúng nhất theo thứ tự giảm dần
Trang được liên kết đến nhiều nhất
Đặc biệt:Liên kết nhiều nhất : Những trang có nhiều liên kết đến chúng nhất theo thứ tự giảm dần
Tập tin được liên kết nhiều nhất
Đặc biệt:Tập tin liên kết nhiều nhất : Những tập tin có nhiều liên kết đến chúng nhất theo thứ tự giảm dần
Bản mẫu được liên kết đến nhiều nhất
Đặc biệt:Bản mẫu liên kết nhiều nhất : Những bản mẫu có nhiều liên kết đến chúng nhất theo thứ tự giảm dần
Thể loại phổ biến nhất
Đặc biệt:Thể loại phổ biến nhất : Danh sách các thể loại phổ biến nhất
Các trang có nhiều thể loại nhất
Đặc biệt:Thể loại lớn nhất : Danh sách các trang có nhiều thể loại nhất theo thứ tự giảm dần
Các trang được sửa đổi nhiều lần nhất
Đặc biệt:Nhiều phiên bản nhất : Danh sách các trang có sổ lượng lớn các sửa đổi theo thứ tự giảm dần

Công cụ cho trang

Whatlinkshere

Ví dụ một kết quả trên trang Đặc biệt:Liên kết đến đây.

Start new page
Đặc biệt:Tạo trang : Bước vào quá trình tạo một trang mới (Trợ giúp:Tạo trang)
Xuất các trang
Đặc biệt:Xuất : Xuất nội dung của một trang trên wiki, lựa chọn các phiên bản, vào tập tin XML bao gồm những siêu dữ liệu như thời gian, v.v (Trợ giúp:Xuất trang)
Nhập các trang
Đặc biệt:Nhập : Nhập những trang có từ các wiki khác vào tập tin XML
Xem các trang bị xóa
Đặc biệt:Phục hồi : Một cách để khôi phục lại trang bi xóa hoặc xem những sửa đổi bị xóa của một trang
Các liên kết đến đây
Đặc biệt:Liên kết đến đây : Tìm tất cả các trang liên kết đến một bài viết.

Wikia pages

Liên hệ Fandom
Đặc biệt:Liên hệ : Gửi một tin nhắn hoặc thắc mắc cho Đội ngũ cộng đồng (Trợ giúp:Liên hệ Fandom)
Tạo blog
Đặc biệt:Tạo blog : Tạo một bài đăng blog mới
Tạo danh sách blog
Đặc biệt:Tạo danh sách blog : Tạo một danh trang danh sách blog mới để hiển thị các bài đăng blog từ một thể loại
Partner feed
Đặc biệt:PartnerFeed : Feed RSS cho các loại hình hoạt động và nội dung của wiki.

Những trang đặc biệt khác

API Explorer
Đặc biệt:ApiExplorer : Hiển thị tài liệu cho API của wiki
Bảng thành tích
Đặc biệt:Leaderboard : Một danh sách xếp hạng người dùng theo huy hiệu thành tích
Feed hoạt động
Đặc biệt:Hoạt động wiki : Một feed trực quan hiển thị các hoạt động của wiki
Trang ngẫu nhiên trong thể loại
Đặc biệt:RandomInCategory : Xuất một trang ngẫu nhiên giới hạn trong một thể loại
Tính năng wiki
Đặc biệt:Tính năng wiki để xem
Tính năng wiki
Đặc biệt:Tính năng wiki để sửa đổi
Kích hoạt, vô hiệu, và đưa phản hồi cho những tính năng trong giai đoạn thử nghiệm

Nhật trình

Một vài phần mở rộng cũng thêm một vài loại nhật trình mới cho wiki (những nhật trình sau chỉ tồn tại nếu phần mở rộng được kích hoạt trên wiki của bạn). Ví dụ:

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.