FANDOM


Example Chat box

Hộp tán gẫu ở cột điều hướng bên phải.

Tán gẫu là một tính năng cho phép người dùng có thể giao tiếp một cách gần tức thời trên một cộng đồng. Bất cứ ai có tài khoản đều có thể tham gia tán gẫu bằng cách nhấn vào nút "Tham gia" hay "Mở chat" trên cột đều hướng phải.

Bạn cũng có thể truy cập vào tán gẫu bằng cách vào Đặc biệt:Tán gẫu trên cộng đồng của bạn, nhấn vào tùy chọn "Tán gẫu" trên Danh mục Wiki cũng như thêm điểm vào chat trên bất kì trang nào mà bạn muốn hiện lên bằng cách thêm mã wiki thẻ <chat />.

Một lần truy cập, nhập nội dung của bạn và nhấn nút truy xuất trên bàn phím của bạn để gửi tin nhắn trong phòng tán gẫu.

Tùy chọn người dùng

Tin nhắn riêng

Điều phối viên tán gẫu

Bỏ cấm

Biểu tượng cảm xúc

Hành động "Ghi nhớ"

Liên kết

Các thủ thuật khác

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.