FANDOM


Tất cả mọi người dùng Fandom đều có quyền đọc và tạo đóng góp vào tất cả các wiki của chúng tôi. Một số vai trò thành viên đặc biệt cũng tồn tại trên Fandom với quyền thành viên nâng cao, để giúp ngăn chặn thư rác và phá hoại. Dưới đây là trang mô tả của các quyền này.

Bất kỳ mục nào trong này có thể bị thay đổi hoặc trở thành biến thể tùy thuộc vào từng wiki địa phương.

Để thêm hoặc dời bỏ quyền thành viên từ các nhóm sau đây, xin dùng Đặc biệt:Quyền thành viên

Cấp độ địa phương

Tất cả những người sử dụng mạng Fandom đều có thể xem và đọc các trang. Những người dùng chưa đăng nhập (người dùng vô danh) thường có khả năng sửa đổi và thêm trang vào wiki, mặc dù cũng có một số wiki yêu cầu đăng nhập trước khi sửa đổi.

Thành viên đăng nhập

Thành viên nào đã tạo một tài khoản và đăng nhập có thể:

Thành viên tự xác nhận

Thành viên tự xác nhận là những thành viên đã đăng nhập và hoạt động trên Fandom ít nhất 4 ngày và đã có ít nhất 10 sửa đổi có thể truy cập thêm những quyền sau đây:

 • sẽ không còn bị hỏi Captcha khi chèn liên kết ngoài vào trang, tẩy trống trang hoặc tạo tài khoản mới.
 • sửa đổi được những trang bảo vệ nửa khóa
 • có thể tải lên nhiều tập tin cùng một lúc.

Thành viên xác nhận thư điện tử

Thành viên xác nhận thư điện tử là những thành viên đã xác nhận địa chỉ thư điện tử của họ trong mục phần tùy chọn. Với điều này, thành viên xác nhận thư điện tử có khả năng gửi email cho những thành viên khác nếu những người dùng đó chọn đồng ý để những thành viên khác gửi thư cho họ, cũng như có thể yêu cầu lại mật khẩu đã mất.

Kiểm định viên

Kiểm định viên có thể xem địa chỉ IP của người khác, cũng như kiểm tra những người dùng nào đã sửa đổi khi dùng cùng một địa chỉ IP cụ thể, và có thể xem nhật trình kiểm định. Quyền hạn này chỉ dành cho Nhân viên Fandom, Hỗ trợ viên Fandom và VSTF, trên những wiki gặp vấn đề lớn về tài khoản con rối, và quyền truy cập có thể được xem xét.

Bảo quản viên

Bảo quản viên (hay "admin" hoặc "sysop") là những thành viên được tin cậy, người được cộng đồng lựa chọn và có thể truy cập được những quyền sau:

 • họ có toàn bộ quyền của nhóm điều phối viên tán gẫu và lùi sửa viên và thêm vào đó có thể:

Để biết thêm chi tiết, xem Trợ giúp:Hướng dẫn dành cho bảo quản viên

Trạng thái mà người dùng trở thành bảo quản viên được gọi là "quyền bảo quản viên". Trở thành bảo quản viên sẽ hiển thị nhãn "BẢO QUẢN VIÊN" xuất hiện bên cạnh tên người dùng trên trang thành viên của họ. Danh sách các bảo quản viên có thể được tìm thấy tại Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên

Hành chính viên

Hành chính viên là người có thể thăng cấp bảo quản viên cho những người dùng khác, nhưng họ không có bất kỳ đặc quyền nào của bảo quản viên. Hành chính viên chỉ có khả năng thay đổi quyền thành viên của người khác. Họ có quyền thăng cấp hoặc rút bỏ quyền lùi sửa, điều phối viên tán gẫu và bảo quản viên cũng như chỉ định những hành chính viên mới. Tuy họ không thể rút bỏ quyền hành chính viên của người khác, nhưng họ có thể tự rút bỏ quyền hành của chính mình. Hành chính viên cũng có thể rút bỏ cờ bot của thành viên khác nếu như trong trường hợp hoạt động của bot xảy ra trục trặc, nhưng cần có sự đồng thuận cộng đồng cho việc gắn cờ bot các thành viên.

Mặc định, các hành chính viên sẽ không hiển thị nhãn quyền của họ trên trang thành viên. Nếu họ đồng thời là bảo quản viên, chỉ có nhãn "BẢO QUẢN VIÊN" được hiển thị. Vì vậy chỉ có Đặc biệt:Danh sách thành viên mới có thể cho bạn thấy ai là hành chính viên trong số các bảo quản viên.

Hành chính viên nội dung

Các hành chính viên nội dung là những người có những công cụ bổ sung để tùy chỉnh những phần tử chi tiết trên cộng đồng. Những công cụ này là:

 • Xóa và di chuyển những trang khóa.
 • Xóa và di chuyển tập tin.
 • Phục hồi trang và tập tin.
 • Lùi tất cả.
 • Khóa và bỏ khóa các trang.
 • Những trang tuần tra nếu trang có kích hoạt tính năng Thay đổi gần đây tuần tra.

Trang thành viên của họ có nhãn "HÀNH CHÍNH VIÊN NỘI DUNG" xuất hiện kế bên tên thành viên.

Điều phối viên

Các điều phối viên là những người có quyền quản lý những luồng thảo luận trong Diễn đàn hoặc Tường tin nhắn. Họ có thể xóa bỏ tin nhắn, khôi phục tin nhắn, đóng luồng, mở luồng, làm nổi, di chuyển luồng. Họ còn có thể quản lý bảng trên diễn đàn, dời luồng từ bảng này sang bảng khác, làm nổi và hoàn tác những luồng thảo luận.

Trang thành viên của họ xuất hiện nhãn "ĐIỀU PHỐI VIÊN" bên cạnh tên người dùng.

Điều phối viên tán gẫu

Điều phối viên tán gẫu là những người có quyền điều phối trong phòng tán gẫu. Họ có thể cấm quyền tán gẫu của thành viên, tống những người khác ra khỏi phòng tán gẫu và cấm họ trở lại cho đến khi một điều phối viên tán gẫu hoặc bảo quản viên gỡ bỏ trạng "Bị cấm tán gẫu" khỏi họ.

Lùi sửa

Bất cứ ai cũng có thể lùi lại sửa đổi phá hoại và không thiện ý, nhưng điều đó làm tốn đến một vài cái click chuột vào trang lịch sử để hoàn thành. Thành viên với quyền "lùi sửa" hay "rollback" có khả năng lùi lại sửa đổi có hại chỉ với một cú click chuột, bằng cách sử dụng liên kết [rollback] ([lùi tất cả]) trên trang so sánh, danh sách đóng góp thành viên, hoặc danh sách thay đổi gần đây.

Điều quan trọng cần chú ý rằng các bảo quản viên (và kể cả hành chính viên) đã có quyền lùi sửa mặc định. Những người dùng với quyền rollback là những thành viên không cần thiết phải là một bảo quản viên.

Lùi sửa viên là những người có quyền lùi sửa và có thể được tìm thấy trên Đặc biệt:Danh sách thành viên/rollback, nhưng họ không có nhãn quyền mặc định trên trang thành viên của mình.

Sáng lập viên

Sáng lập viên của wiki được tự động tặng quyền bảo quản và hành chính viên trong khi tạo lập wiki. Điều đó cho phép bạn sửa đổi phong nền và định dạng của wiki. Khi nhiều thành viên đóng góp tham gia vào dự án của bạn, chỉ định thành viên tin cậy làm bảo quản viên, lùi sửa viên hay điều phối viên tán gẫu là một ý tưởng không tệ.

Bot

"Bot" hay "robot" là bất cứ quy trình, chương trình hoặc lập trình tự động nào cho phép người sử dụng dễ dàng hơn trong việc tạo nên những sửa đổi mang tính tẻ nhạt và lặp đi lặp lại trên wiki. Khi bot được vận hành trong một quá trình nhanh, nhật trình thay đổi gần đây có thể đôi khi bị vượt qua, làm cho các thành viên bình thường khó có thể phát hiện ra những sửa đổi nhiều đáng kể. "Gắn cờ bot" cho một tài khoản sẽ ẩn tất cả những sửa đổi đó từ danh sách thay đổi gần đây (mặc dù mọi thành viên đều có thể chọn "Hiện sửa đổi bot" để xem những sửa đổi đó).

Trên Fandom, những thành viên muốn sử dụng bot sẽ tạo ra một tài khoản riêng biệt, thông báo cho những thành viên khác trên wiki biết rằng loại sửa đổi mà bot tạo ra nên được ẩn. Sau khi thảo luận với cộng đồng, chủ nhân của bot hoặc một bảo quản viên có thể yêu cầu gắn cờ bot.

Cấp độ toàn cầu

VSTF

VSTF là tên viết tắt của Volunteer Spam Task Force hay Đội Phòng Chống Thư Rác, là những thành viên Fandom kinh nghiệm và chuyên tâm có quyền bảo quản viên trên tất cả các Fandom. Họ có những công cụ để chiến đấu với những thư rác và phá hoại xuyên wiki. Xem Trợ giúp:VSTF để biết thêm thông tin hoặc Đặc biệt:Danh sách thành viên/vstf để xem danh sách những thành viên thuộc VSTF.

Hỗ trợ viên

Hỗ trợ viên là những người tham gia công việc tình nguyện và hỗ trợ và cải thiện các cộng đồng Fandom đa ngôn ngữ. Họ có hầu hết quyền hành của nhân viên trên tất cả các wiki Fandom và họ được gắn thẻ @fandom trong chữ ký của mình. Xem Trợ giúp:Hỗ trợ viên để biết thêm thông tin và Đặc biệt:Danh sách thành viên/helper để xem danh sách những các hỗ trợ viên.

Nhân viên

Nhân viên tức là người làm việc cho Wikia và họ có mọi quyền hành truy cập vào tất cả các wiki Fandom. Họ được hiển thị trong Đặc biệt:Danh sách thành viên/staff ở mọi wiki, và thường có một chữ ký đặc biệt dành cho nhân viên (@fandom) khi họ kí tên vào góp ý của mình. Nhân viên có nhiều công cụ để hỗ trợ họ trong việc trợ giúp bảo trì mọi wiki của Fandom. Xem Trợ giúp:Liên hệ Fandom để biết chi tiết làm thế nào để liên lạc với nhân viên Fandom.

Thỏa dụng viên

Thỏa dụng là công cụ của nhân viên để họ có thể sử dụng nhiều tính năng hơn. Họ được hiển thị trong Đặc biệt:Danh sách thành viên/util ở mọi wiki. Nhãn quyền của họ có thể không hiển thị và cũng không có chữ ký nhân viên nếu như họ không có đặc quyền Nhân viên Fandom.

Cố vấn viên

Cố vấn viên là những thành viên với nhiệm vụ tình nguyện hỗ trợ các bảo quản viên khác trên wiki, và bản thân họ cũng là những bảo quản viên giàu kinh nghiệm trên wiki của họ. Danh sách các cố vấn viên có thể được xem tại Đặc biệt:Danh sách thành viên/adminmentor

Xác thực viên

Xác thực viên là những tài khoản chính thức từ những công ty lớn, thông thường ở đây là ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Nhóm này thể hiện tính xác thực tài khoản của họ đã được các nhân viên kiểm tra. Họ có thể là những người đáng chú ý hoặc nổi tiếng ngoài đời thật, chẳng hạn họ đại diện với tư cách là một nhà thiết kế hoặc phát triển game, hoặc có thể họ là những người làm âm nhạc nổi tiếng. Người sử dụng phải được các Nhân viên Fandom xác thực là nhân vật quan trọng, nổi tiếng một cách hợp pháp trước khi họ nhận được quyền này. Danh sách những tài khoản xác thực có thể được xem tại Đặc biệt:Danh sách thành viên/authenticated

Phát triển viên tình nguyện

Bài chi tiết: Trợ giúp:Phát triển viên tình nguyện

Phát triển viên tình nguyện là lập trình viên và kỹ thuật viên lành nghề trong cộng đồng đóng góp cho Fandom không chỉ ở việc soạn thảo và quản lý wiki mà còn sửa lỗi và cải thiện phần mềm của Fandom. Danh sách những phát triển viên tình nguyện có thể được xem tại Đặc biệt:Danh sách thành viên/voldev

Hội đồng viên

Hội đồng Fandom là một nhóm các thành viên Fandom được Nhân viên chỉ định để cung cấp thông tin phản hồi ban đầu về những tính năng mới đang được phát triển. Danh sách những hội đồng viên có thể được xem tại Đặc biệt:Danh sách thành viên/council

Làm thế nào để trao quyền bảo quản viên cho người khác?

Nếu như bạn có đặc quyền hành chính viên (trao hoặc rút các quyền hành cấp độ địa phương), hoặc bảo quản viên (trao một ít quyền chẳng hạn như điều phối viên tán gẫu), bạn truy cập vào Đặc biệt:Quyền thành viên trên wiki của mình, điền tên người dùng bạn muốn cấp hoặc rút quyền. Sẽ có các ô dấu tick dành cho từng quyền tương ứng để bạn lựa chọn bên dưới (đánh dấu tick là đồng ý trao quyền, bỏ dấu tick để ô trống là không trao quyền hoặc rút quyền).

Sau khi đánh các dấu vào ô quyền, bạn ghi lại lý do cụ thể hợp lý và lưu nhóm quyền người dùng.

Tại sao tôi không thể trao cho người khác các đặc quyền? Tại sao tôi lại bị tước quyền?

Các thành viên không thể truy cập vào một vài công cụ đặc dụng nếu như họ không có quyền thành viên tương ứng.

Nếu thành viên có quyền hành chính viên hoặc bảo quản viên nhưng bị tước bởi nhân viên Fandom, họ không thể lấy lại được chúng. Quyền của họ bị rút có thể bởi một trong những lý do sau:

 • Lạm dụng quyền và phá hoại.
 • Thành viên không hoạt động (với yêu cầu bởi cộng đồng).
 • Thành viên tự yêu cầu.
 • Phát hiện đó là tài khoản con rối của thành viên khác.
 • Thành viên bị từ chối trong yêu cầu nhận wiki và có quyền hành tại một wiki khác, bị tước quyền bởi một trong những lý do sau đây:
  • Thành viên này là người đã tạo lập, hoặc nhận wiki, hoặc được trao quyền bảo quản viên trên một wiki, nhưng chưa đợi đủ 60 ngày mà đã tìm cầu quyền bảo quản viên từ một wiki khác bằng cách yêu cầu bảo quản viên khác trao quyền thành viên trên wiki đó dù cho đóng góp của họ có tốt đi chăng nữa.
  • Một bảo quản viên trao quyền cho một thành viên nào đó, và có các thành viên khác liên lạc với nhân viên và báo cáo rằng thành viên kia chưa đủ số sửa đổi yêu cầu.
  • Là một thành viên bị cấm từ wiki khác (với lý do cấm chính đáng và hợp lý).
 • Sửa đổi giao diện MediaWiki trở nên vô nghĩa, thư rác, phá hoại, quấy rối, đe dọa hoặc tương tự.
 • Thăng cấp cho nhiều thành viên có ít sửa đổi.

Những gì thành viên bị cấm không thể thực hiện?

Nếu một thành viên được xem xét là vi phạm Điều khoản sử dụng của Fandom hoặc Nguyên tắc Cộng đồng tại địa phương, họ sẽ bị cấm bởi nhân viên hoặc bảo quản viên. Những thành viên bị cấm không thể:

 • sửa đổi hoặc di chuyển trang
 • xóa hoặc bảo vệ trang
 • tải lên tập tin
 • thay đổi quyền thành viên của người khác

Trong vài trường hợp, thành viên bị cấm không thể gửi thư điện tử cho thành viên khác, tạo tài khoản mới, sửa đổi trang thảo luận của họ nếu như đó là quyết định của các bảo quản viên, Nhân viên, Hỗ trợ viên và VSTF.

Làm thế nào tôi tìm được các thành viên khác?

Bạn truy cập Đặc biệt:Danh sách thành viên và đánh dấu vào những ô tick tương ứng như "bảo quản viên", "hành chính viên", "lùi sửa", vân vân và nhấn nút "Hiển thị". Bạn sẽ thấy một bảng danh sách theo thứ tự chữ cái và thể hiện thời gian sửa đổi cũng như đăng nhập sau cùng của từng thành viên, và tìm xem thành viên nào hoạt động gần đây nhất.

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.