FANDOM


Bạn luôn có thể nhập dữ liệu từ một số trang đậc biệt trên những trang của wiki tương tự như nhập dữ liệu Bản mẫu.

Hướng dẫn từng bước

  • Xác định trang mà bạn muốn nhập dữ liệu trang đặc biệt vào, rồi mở trình sửa đổi của trang đó lên.
  • Nếu cần thì soạn thảo trên chế độ mã nguồn.
  • Gõ ra đoạn mã bạn muốn nhập dữ liệu trang đặc biệt vào, dựa vào những tài liệu dưới đây. Ví dụ, nếu bạn muốn hiển thị năm sửa đổi gần đây nhất, bạn có thể nhập vào đoạn mã sau:
{{Đặc biệt:Thay đổi gần đây/5}}
  • Nhấn Lưu trang. Ở ví dụ trên, bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Có thể nhập dữ liệu những trang nào?

Đây là bảng tóm tắt những khả năng cùng lời giải thích:

Trang mới
{{Đặc biệt:Trang mới/5}} Năm trang mới nhất
{{Đặc biệt:Trang mới/namespace=Thư viện ảnh,5}} Năm trang mới nhất trong không gian tên Thư viện ảnh
{{Đặc biệt:Trang mới/limit=7,offset=10,shownav}} Bảy trang mới nhất sau khi bỏ qua 10 trang tương tự, thêm điều hướng
Trang cần thiết
{{Đặc biệt:Trang cần thiết/5}} Năm trang cần thiết nhất
Thay đổi gần đây
{{Đặc biệt:Thay đổi gần đây/5}} Năm sửa đổi gần đây nhất
{{Đặc biệt:Thay đổi gần đây/hideminor,3}} Ba thay đổi gần đây, không bao gồm sửa đổi nhỏ
{{Đặc biệt:Thay đổi gần đây/hideliu,3}} Ba thay đổi gần đây, không bao gồm những sửa đổi của thành viên đăng nhập
{{Đặc biệt:Thay đổi gần đây/hideanons,3}} Ba thay đổi gần đây, không bao gồm sửa đổi của những thành viên vô danh
{{Đặc biệt:Thay đổi gần đây/hidebots=1,3}} Ba thay đổi gần đây, không bao gồm sửa đổi của bot
{{Đặc biệt:Thay đổi gần đây/hidemyself,3}} Ba thay đổi gần đây, không bao gồm sửa đổi của chính bạn
{{Đặc biệt:Thay đổi gần đây/hidepatrolled,3}} Ba sửa đổi gần đây nhất đã được tuần tra
{{Đặc biệt:Thay đổi gần đây/days=2}} Sửa đổi trong 2 ngày gần đây
Tiền tố
{{Đặc biệt:Tiền tố/T}} Tất cả những trang bắt đầu bằng chữ T
Mọi trang
{{Đặc biệt:Mọi bài/Công cụ}} Tất cả các trang sắp theo thứ tự chữ cái, bắt đầu bằng từ bài viết có từ "Công cụ"

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.