FANDOM


Một Liên kết liên wiki là một liên kết đến cộng đồng khác. Liên kết này thường được cho là đến từ một Cộng đồng Fandom, cho dù nó có thể được thực hiện bởi một người dùng ẩn danh nào khác được liệt kê trên Bản đồ liên wiki. Liên kết liên wiki chính là một đường tắt, điều đó có nghĩa là bạn không cần sử dụng đầy đủ URL, đồng thời chúng có thể giúp đơn giản hóa việc bảo trì liên kết nếu sau này một cộng đồng được liên kết thay đổi đường dẫn URL của cộng đồng đó.

Liên kết tới một cộng đồng Fandom bất kì

Liên kết tới một phiên bản ngôn ngữ khác của cộng đồng của bạn (Liên kết ngôn ngữ)

Liên kết ngoài với cộng đồng wiki khác

Liên kết từ trang web Fandom đến một cộng đồng ngoài Fandom

Trợ giúp

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.