Trung tâm Cộng đồng
Trung tâm Cộng đồng

HTML (HyperText Markup Language - Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản) (FANDOM HTML: Wikitext) là ngôn ngữ được dùng cho các trang web để định dạng bố cục và nội dung. Các trang wiki nhìn chung được quản lí bởi mã wiki nhiều hơn HTML, tuy nhiên, vẫn có các thẻ HTML được sử dụng cho bài viết.

HTML (và mã wiki) có thể được viết và quản lí thông qua chế độ mã nguồn của trình soạn thảo.

Các thẻ HTML khả dụng trên Fandom

Các thẻ HTML sau có thể được sử dụng cho bài viết:

 • <abbr>
 • <acronym> (deprecated)
 • <b>
 • <big> (deprecated)
 • <blockquote>
 • <br />
 • <caption>
 • <center> (deprecated)
 • <cite>
 • <code>
 • <dd>
 • <del>
 • <div>
 • <dl>
 • <dt>
 • <em>
 • <font> (deprecated)
 • <h1>
 • <h2>
 • <h3>
 • <h4>
 • <h5>
 • <h6>
 • <hr>
 • <i>
 • <ins>
 • <li>
 • <ol>
 • <p>
 • <pre>
 • <q>
 • <rb>
 • <rp>
 • <rt>
 • <ruby>
 • <s>
 • <small>
 • <span>
 • <strike> (deprecated)
 • <strong>
 • <sub>
 • <sup>
 • <table>
 • <td>
 • <th>
 • <tr>
 • <tt> (deprecated)
 • <u>
 • <ul>
 • <var>
 • <!-- ... --> (hiển thị dưới dạng Comments trong trình chế độ trực quan)

Lưu ý khi sử dụng

Giữ thân thiện

Khuyến khích sử dụng mã wiki nếu có thể, do HTML khiến văn bản trong hộp soạn thảo khó đọc hơn và khiến người dùng mới kinh hãi. Các mã HTML và CSS phức tạp có thể được ẩn trong bản mẫu giúp hạn chế các bất lợi trong trình soạn thảo.

Kết hợp với CSS

Lớp CSS (class="tenclass") có thể được lưu trữ trong tập tin định kiểu của site. Cả lớp và kiểu CSS trên cùng hàng (style="color: red") đều có thể được sử dụng với các thẻ HTML đã liệt kệ bên trên, nhưng lưu ý rằng lớp và kiểu cũng có thể được dùng với nhiều loại mã wiki, đặc biệt là bảng, hàng và ô của bảng.

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.