FANDOM


Đây là phần mở rộng được kích hoạt mặc định trên Fandom.

Hàm phân tích cú pháp là loại mã đặc biệt trong MediaWiki cho phép mở rộng chức năng bản mẫu để thực hiện các phép luận lí. Các hàm phân tích cú pháp sử dụng tham số được định nghĩa sẵn để xuất kết quả.

Hàm phân tích cú pháp có dạng như bản mẫu (nằm trong các dấu ngoặc nhọn) nhưng cũng thường kèm theo dấu thăng (#) hoặc dấu hai chấm hoặc cả hai (ví dụ: {{#if:}}, {{#switch:}}...).

Danh sách tất cả hàm phân tích cú pháp để sử dụng có thể xem tại Đặc biệt:Phiên bản.

Các hàm tích hợp sẫn trên MediaWiki

Đây là một số hàm được tích hợp sẵn trong phần mềm MediaWiki.

Mô tả Ví dụ
{{fullurl:}}
Trả về đường dẫn URL đầy đủ của trang đã cho.
{{fullurl:Trang chính}} → https://community.fandom.com/vi/wiki/Trang_ch%C3%ADnh
{{#language:}}
Trả về tên ngôn ngữ của mã ngôn ngữ đã cho.
{{#language:vi}} → Tiếng Việt

{{#language:zh}} → 中文

{{ns:}}
Trả về tên không gian của số đã cho.
{{ns:1}} → Thảo luận

{{ns:6}} → Tập tin

{{filepath:}}
Trả về đường dẫn đến tên tập tin đã cho.
{{filepath:ví dụ.jpg}} → [1]

{{filepath:abc.jpg}} → Abc.jpg (tập tin không tồn tại)

Các hàm mở rộng khác

Các hàm phân tích cú pháp mở rộng sau đều có dạng: {{#tênhàm: đối số 1 | đối số 2 | đối số 3 ... }}

Mô tả Ví dụ
Toán học
{{#expr: phép toán}}
Trả về kết quả cho phép tính toán.
{{#expr:1 + 100}} → 101

{{#expr:1 / 100}} → 0.01

Luận lí
{{#if: chuỗi | giá trị nếu không rỗng | giá trị nếu rỗng}}
Xét chuỗi đã cho có phải là rỗng hay không. Chuỗi chỉ chứa khoảng trắng được xem là rỗng.
{{#if:Đây là chuỗi | Không rỗng | Rỗng}} → Không rỗng

{{#if: |Không rỗng|Rỗng}} → Rỗng

{{#ifeq: chuỗi 1 | chuỗi 2 | giá trị nếu giống | giá trị nếu không giống}}
Xét 2 chuỗi đã cho xem có giống nhau hay không.
{{#ifeq: A | A | Giống | Không giống}} → Giống

{{#ifeq: A | a | Giống | Không giống}} → Không giống

{{#switch: chuỗi cần xét
|chuỗi để xét 1 = giá trị
|chuỗi để xét 2 = giá trị
| ...
|chuỗi để xét 3 = giá trị
}}
Xét 2 chuỗi đã cho xem có giống nhau hay không.
{{#switch: A | A = Kết quả A | B = Kết quả B | C = Kết quả C}} → Kết quả A

{{#switch: D | A = Kết quả A | B = Kết quả B | C = Kết quả C | Không có kết quả}} → Không có kết quả

Xử lý chuỗi
{{#len: chuỗi cần xét}}
Trả về chiều dài của chuỗi dưới dạng số nguyên.
{{#len: ABCD}} → 4
{{#sub: chuỗi cần cắt | vị trí bắt đầu | độ dài}}
Cắt chuỗi tại vị trí và theo độ dài đã định và trả về chuỗi đã cắt.
{{#sub: ABCD | 2}} → CD

{{#sub: ABCDEFGH | 2 | 4}} → CDEF

{{#replace: chuỗi | ký tự cần thay thế | ký tự để thay thế}}
Thay thế ký tự đã định bằng ký tự mới và trả về chuỗi đã thay thế.
{{#replace: ABABAB | A | B}} → BBBBBB

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.