FANDOM


Rss font awesome

Feeds (Nguồn tin) là một hình thức hiện dữ liệu được cập nhật thường xuyên cho người dùng.

Nguồn tin có thể dùng cho một trang cung cấp thông tin và có thể đưa liên kết của trang web đó lên trang của họ. Người dùng cũng có thể đăng kí vào nguồn tin đó nếu dùng một ứng dụng tổng thể chạy trên máy tính của họ. Một số trình duyệt web còn có những cài đặt dành riêng cho nguồn tin, chẳng hạn như Firefox.

FANDOM cung cấp được nguồn tin RSS và Atom từ bên ngoài, và các trang có thể hiển thị nguồn tin RSS từ những trang web khác.

Trang nào cấp nguồn tin?

Nguồn tin RSS và Atom có mặt trên những bài viết và trên một số trang đặc biệt. Khi bạn đến một trang nào đó, bạn có thể gắn thêm vào đuôi liên kết ?feed=rss hoặc ?feed=atom để truy cập vào trang cấp nguồn tin. Nếu liên kết đã có những phần tử khác sử dụng các kí tự ?=, bạn cần phải thêm kí tự & ở phía trước phần tử nguồn tin, ví dụ như &feed=rss hoặc &feed=atom

Những thay đổi trên cộng đồng

Dùng liên kết nguồn tin cho trang Thay đổi gần đây của cộng đồng.

  • Ví dụ, liên kết nguồn tin RSS của trang thay đổi gần đây trên Trung tâm Cộng đồng:

http://congdong.wikia.com/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Thay_%C4%91%E1%BB%95i_g%E1%BA%A7n_%C4%91%C3%A2y?feed=rss

Những trang mới được thêm vào cộng đồng

Dùng liên kết nguồn tin cho trang Trang mới của cộng đồng.

  • Ví dụ, liên kết nguồn tin RSS của trang liệt kê các trang mới trên Trung tâm Cộng đồng:

http://congdong.wikia.com/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Trang_m%E1%BB%9Bi?feed=rss

Những trang mới với một không gian tên nhất định

Dùng liên kết nguồn tin cho trang Trang mới của cộng đồng và thêm vào hậu tố &namespace=namespaceid

  • Ví dụ, liên kết nguồn tin RSS của trang liệt kê các trang mới trên Trung tâm Cộng đồng với không gian tên Luồng (1201):

http://congdong.wikia.com/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Trang_m%E1%BB%9Bi?feed=rss&namespace=1201

Những sửa đổi trên bất kì bài viết nào

Dùng liên kết nguồn tin cho trang Lịch sử.

  • Ví dụ, liên kết nguồn tin RSS cho Trang Chính của Trung tâm Cộng đồng:

http://congdong.wikia.com/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh?action=history&feed=rss

  • Lưu ý rằng cần phải dùng kí tự &, vì nó là hậu tố theo sau ?action=history

Làm sao để hiển thị nội dung RSS từ trang khác

Dòng lệnh đơn giản là <rss>Thêm liên kết tại đây</rss>

Xem trang Trợ giúp:RSS để biết thêm thông tin.

Nguồn tin và tiện ích mạng xã hội

Để biết thêm thông tin về thêm nguồn tin mạng xã hội, xem trang Trợ giúp:Tích hợp công cụ mạng xã hội

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

  • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
  • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
  • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.