Phương thức JavaScript toàn cục importArticles() cung cấp giao tiếp chung để bao gồm các bài viết chứa văn lệnh hoặc kiểu trên một trang wiki.

Chức năng tương tự với các phương thức có sẵn importScriptPageimportStylesheetPage. Tuy nhiên, importArticles() có thể nhập các bài viết từ trang wiki bên ngoài, gộp một số bài viết vào thành một, tối thiểu hóa chúng và dùng chúng trong một lần yêu cầu. Điều này giảm cả kích thước tập tin và lưu lượng mạng, hiệu quả làm một trang wiki với số lượng lớn các tập tin bổ sung nạp nhanh hơn.

Cách dùng

Phương thức importArticles() phụ thuộc vào định nghĩa mô đun để nạp các bài viết. Mô đun là cần thiết với một JavaScript với thuộc tính khóa/giá trị. Các thuộc tính sau đây cần thiết trong mỗi mô đun:

 • type - Thuộc tính này biểu thị kiểu của bài viết mà mô đun này chứa. Các kiểu hỗ trợ là:
 • articles - Các bài viết bạn muốn nhập. Xem mục định vị bài viết bên dưới để có thêm thông tin cái gì nên cho vào đây.

Bất kì số lượng mô đun nào cũng có thể cho vào importArticles(). Tuy nhiên, tất cả bài viết trong một mô đun phải cùng một kiểu.

Bóng đèn.png

Bộ đệm

Liên kết tạo bởi importArticles() (và kĩ thuật nâng cao được mô tả bên dưới) được đệm tối đa 10 phút. Nên khi nào bạn thay đổi bạn có thể giữ điều đó sau 10 phút, tất cả người dùng đến với wiki của bạn sẽ được phân phối phiên bản cập nhật của tập tin js và css nếu importArticles() được dùng.


Định vị bài viết

Cú pháp đơn giản được dùng để định vị các bài viết bạn cố muốn nhập. Nó rất tượng tự với, và tương thích với, liên kết liên wiki

(Tiền tố:<Tên wiki>:)<Bài viết>

Bất cứ gì bên trong dấu ngoặc như trên là tùy chọn, và bất cứ gì trong dấu ngoặc phía trên biểu thị nhập liệu người dùng. Kí tự dấu hai chấm được dùng để phân cách chuỗi thành các thành phần khác nhau để phân tích cú pháp. Tiền tố cho ta biết cách bạn muốn truy tìm bài viết và tạo theo một tên của trang wiki, ngoại trừ trong trường hợp là một trang wiki nội bộ.

Bài viết nội bộ

Các bài viết trên trang wiki nội bộ có thể định vị bởi tiêu đề giống như cách bạn thường liên kết chúng. Chúng không cần một tiền tố hoặc tên wiki, dù vậy, để tiện lợi, có một tiền tố local (hoặc dạng ngắn l). Ví dụ, nếu bạn muốn nhập bài viết MediaWiki:Common.js, bất kì cách sau sẽ hoạt động:

MediaWiki:Common.js
l:MediaWiki:Common.js
local:MediaWiki:Common.js

Bài viết bên ngoài

Các bài viết từ các trang wiki bên ngoài cũng có thể định vị giống như cách bạn thường liên kết chúng. Tuy nhiên, không giống bài viết nội bộ, bài viết bên ngoài cần dùng tiền tố và tên wiki để xác định trang wiki bạn muốn nhập chúng và cách đinh danh trang wiki, và bằng URL của nó. Cơ sở dữ liệu truy tìm tiền tố external (hoặc dạng ngắn "remote" hoặc "w"). Ví dụ, nếu bạn muốn nhập bài viết Highlight/code.css từ Dev Wiki, bất kì cách nào sau đây sẽ hoạt động:

w:dev:Highlight/code.css
remote:dev:Highlight/code.css
external:dev:Highlight/code.css
u:dev:Highlight/code.css
url:dev:Highlight/code.css
u:dev.wikia.com:Highlight/code.css
url:dev.wikia.com:Highlight/code.css

Cú pháp này cũng sẽ hoạt động cho các trang wiki trong ngôn ngữ khác. Ví dụ, nếu bạn muốn nhập bài viết MediaWiki:Common.js từ phiên bản tiếng Việt của One Piece Wiki:

u:vi.onepiece:MediaWiki:Common.js
url:vi.onepiece:MediaWiki:Common.js
url:vi.onepiece.wikia.com:MediaWiki:Common.js

Nó cơ bản dễ hơn để định vị tài nguyên trên trang wiki bên ngoài bởi URL hơn là tên cơ sở dữ liệu, do cả hai không luôn giống nhau.

Cách dùng nâng cao

Hậu trường, phương thức importArticles() thực hiện ba tác vụ cần thiết:

 1. Tạo một định dạng URL đúng đắn để dùng với ResourceLoader.
 2. Thực hiện kiểm tra một cách tỉnh táo trên mô đun được cung cấp để đảm bảo định dạng đúng đắn.
 3. Cung cấp phản hồi người dùng trong trường hợp lỗi.

Tuy nhiên, sử dụng phương thức không cần thiết bắt buộc để nhận lợi ích của kết hợp tối thiểu hóa nhiều bài viết vào một yêu cầu. Nếu bạn muốn, bạn có thể tạo URL thủ công và nạp vật sản dùng phương tiện khác, như là câu lệnh @import trong CSS hoặc jQuery.getScript trong JavaScript.

Trong khi có nhiều tham số bạn có thể bao gồm trong URL, bên dưới thật sự hữu ích nhất:

Tham số Mô tả tham số
mode Cho biết ResourceLoader sẽ nạp các bài viết. Nên gán bằng "articles."
articles Danh sách các bài viết. Nếu có nhiều bài viết được cấp, chúng nên được phân cách bởi kí tự gạch dọc "|".
only Kiểu của bài viết cần nhập. Nên gán là "scripts" hoặc "styles".
debug Tham số này không cần thiết khi mặc định nhưng có thể gán bằng "true" để vô hiệu tối thiểu hóa để cho phép gỡ lỗi vấn đề dễ hơn bên trong bài viết được nhập.

Khi kết thúc, bạn nên kết URL trông giống thứ gì giống vầy:

/load.php?mode=articles&articles=One.css|Two.css&only=styles

Có thể dùng trong ngữ pháp @import, như là:

@import url("/load.php?mode=articles&articles=One.css|Two.css&only=styles");

Các ví dụ

Nhập nhiều bài viết văn lệnh, một từ trang wiki nội bộ, một từ bên ngoài:

importArticles({
  type: "script",
  articles: [
    "MediaWiki:MyCustomJavaScript.js",
    "external:dev:MediaWiki:External_include.js"
  ]
});

Nhập nhiều bài viết kiểu, một từ trang wiki nội bộ, một từ bên ngoài:

importArticles({
  type: "style",
  articles: [
    "MediaWiki:Common.css",
    "external:starwars:MediaWiki:External_include.css"
  ]
});

Nhập nhiều mô đun trong một lần gọi đơn:

importArticles({
  type: "script",
  articles: [
    "MediaWiki:MyCustomJavaScript.js",
    "external:dev:MediaWiki:External_include.js"
  ]
}, {
  type: "style",
  article: "MediaWiki:Common.css"
});

Các ví dụ với cú pháp thay thế

Phương thức importArticles() cũng hỗ trợ đơn giản hóa, cú pháp thay thế cho các trường hợp chung. Để tiện lợi, phương thức importArticle() cũng được định nghĩa.

Bao gồm một tập tin đơn từ trang wiki nội bộ dùng một định nghĩa mô đun:

importArticle({
  type: "style",
  article: "MediaWiki:Common.css"
});

Xem thêm

Trợ giúp và phản hồi

 • Tìm đọc thêm các trang trợ giúp khác tại Trợ giúp:Mục lục.
 • Truy cập Trợ giúp:Trung tâm Cộng đồng Fandom để xem giới thiệu chung về cộng đồng và được hỗ trợ thêm.
 • Truy cập Trợ giúp:Liên hệ Fandom để được hỗ trợ, tư vấn, báo cáo lỗi hoặc quét dọn cộng đồng của bạn.
 • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng FANDOM trên Đại học FANDOM, bao gồm các video ngắn cho tất cả các bậc kinh nghiệm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.