Bản mẫu cho phép bạn truyền vào các thông số hỗ trợ cho việc chèn nội dung và thiết kế vản mẫu.

Khi chèn bản mẫu vào trang, Trình soạn thảo trực quan cho phép bạn định nghĩa và chèn các thông số mà không phải sử dụng Mã wiki.

Thông số đơn giản

  • Tạo một trang trên wikia của bạn với tên "Bản mẫu:Hộp".
  • Thêm đoạn mã sau vào trang đó:
<div style="margin:auto;width:10em; height:5em; border:1px solid #999; background-color:#CDF; color:#000; text-align:center; padding-top:2em;">
{{{1}}}
</div>
  • Lưu trang và trang đó sẽ hiển thị kết quả sau:

{{{1}}}

  • Tạo một trang bài viết khác với tên "Template test".
  • Nhập vào đoạn mã sau để hiển thị bản mẫu của bạn:
{{Hộp|Văn bản ví dụ}}
  • Lưu trang hoặc chọn 'Xem trước' và bạn sẽ được kết quả:

Văn bản ví dụ

Hiểu cách hoạt động

Sự thay thế này xảy ra do {{{1}}} yêu cầu wiki thông số đầu tiên của bản mẫu được truyền tại đây. Bản mẫu có thể được mở rộng thông số với {{{2}}}, {{{3}}},...

Con số thể hiện số lượng thông số:

{{Hộp|thông số thứ 1|thông số thứ 2|thông số thứ 3}}

Nếu bạn muốn bỏ qua một hay vài thông số, bạn có thể để trống nhưng ký tự "|" vẫn phải được nhập vào. Ví dụ:

{{Hộp|thông số thứ 1||thông số thứ 3}}

Đặt tên thông số và thông số mặc định

Hiểu cách hoạt động

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.