Trung tâm Cộng đồng
Advertisement
Chính sách
Điều khoản sử dụng
Quyền riêng tư
Giấy phép
Tạo lập wiki
Lời phủ nhận
nhiều hơn...

Câu hỏi về quyền sỡ hữu ở Wikia có nhiều khía cạnh:

  • Bản thân trang web, và thương hiệu Wikia được sở hữu bởi Công ty Wikia, Inc..
  • Bản quyền của một sửa đổi cụ thể được sở hữu bởi chính người tạo ra sửa đổi đó.
  • Các Wiki được sở hữu bởi chính cộng đồng. Không một các nhân nào, không mội ai sỡ hữu bất kỳ wiki nào trên Wikia. Sáng lập viên là những người yêu cầu cho wiki được tạo ra, nhưng quyền sỡ hữu về wiki đó thuộc về của cả cộng đồng, không phải chỉ mình sáng lập viên.

Hãy biết rằng bạn đang chỉnh sửa một trang web mở để chỉnh sửa bởi bất kỳ người nào khác. Nếu bạn không muốn văn bản của bạn sẽ bị chỉnh sửa không thương tiếc và phân phối lại theo ý, xin đừng gửi nó!

Tin rằng một bài viết có chủ sở hữu là một kiểu sai lầm phổ biến mà mọi người mắc phải trên wiki.

Trong điều kiện sở hữu hợp pháp, không có một người nào sở hữu nội dung trên Wikia. Giấy phép được dự định để đảm bảo rằng tất cả mọi người có thể chấp nhận giấy phép đó là một chủ sở hữu quyền sử dụng và cải thiện bài viết.

Nhiều wiki có một chính sách về việc không đăng ký nội dung trong không gian tên chính. Điều này giúp làm rõ ràng là văn bản được mở để sửa đổi và cải thiện. Ý kiến trên trang thảo luận (v.v) thường được ký kết.

Xin hãy nhớ rằng wiki là nơi cung cấp thông tin công cộng, vì vậy tất cả bài viết không hề thuộc quyền sở hữu cá nhân nào cả.

Xem Sở hữu bài viết trên Wikipedia.

Advertisement