Yêu cầu nhận wiki Winx Club Wiki
Yêu cầu này đã hoàn tất.

Tên thành viên của bạn: Josep Maria Roca Peña

Tên wiki mà bạn muốn nhận: Winx Club Wiki

Địa chỉ URL wiki đó: vi.winx.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 68

Bạn đã tham gia sửa đổi wiki đó được bao lâu rồi?: 3 năm, nhưng 5 ngày chủ động

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Lenam.to.9, thành viên này chưa bao giờ đóng góp.

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết:


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.