Yêu cầu nhận wiki Wikia Youtupia
Yêu cầu này đã bị từ chối.

Tên thành viên của bạn: Nguyễn Vũ Duy Khánh

Tên wiki mà bạn muốn nhận: Wikia Youtupia

Địa chỉ URL wiki đó: vi.youtube.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: Hơn 100

Bạn đã tham gia sửa đổi wiki đó được bao lâu rồi?: 2 tháng

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Topaz9293!! chưa tạo ra sửa đổi nào

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Trở thành bảo quản viên của wiki đấy thì mình sẽ viết thông tin cho người đọc, làm đẹp giao diện wiki

  • Khánh Nguyễn 06:25, ngày 30 tháng 12 năm 2016 (UTC)
Bạn vui lòng cung cấp thông tin chính xác và chân thực. -- Khang (talk) 02:37, ngày 31 tháng 12 năm 2016 (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.