Yêu cầu nhận wiki Wikia Soisoi
Yêu cầu này đã bị từ chối.

Tên thành viên của bạn: Phatla781

Tên mà bạn muốn nhận:


Địa chỉ URL đó: vi.soisoi..com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 1

Bạn đã tham gia sửa đổi đó được bao lâu rồi?: 1 ngay

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?:

Bảo quản viên: Vuongla. Sửa đổi cuối cùng vào ngày: 10 tháng 9, 2016

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Mình muốn một trải nghiệm tốt hơn cho người xem, như thêm menu, chỉnh sửa quyền edit, background, khóa những trang quan trọng, cần thiết và cho mọi người một cái nhìn tốt hơn về chương trình Phineas and Ferb. Đồng thời mình cũng sẽ trao quyền cho những thành viên có đóng góp tích cực để cùng xây dựng wiki tốt hơn. Mình đã cố gắng nhưng không liên lạc được với bảo quản viên v di hoc. Xin giúp đỡ.

  • Lathanhphat 04:11, ngày 24 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Chào bạn, bạn vui lòng đọc kỹ điều kiện yêu cầu nhận wikia. タカトくん (Talk to me) 09:56, ngày 26 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.