Yêu cầu nhận wiki Wikia Shin Sekai Yori
Yêu cầu này đã bị từ chối.

Tên thành viên của bạn: Điêp viên 007

Tên wiki mà bạn muốn nhận: Wikia Shin Sekai Yori

Địa chỉ URL wiki đó: vi.shin-sekai-yori.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 6

Bạn đã tham gia sửa đổi wiki đó được bao lâu rồi?: 1 ngày

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Long-Sama, 5 giờ trước

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Tôi sẽ sửa đổi sao cho wiki tốt hơn. Tôi là Fan anime.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.