Yêu cầu nhận wiki Wikia Digimon tiếng việt
Yêu cầu này đã bị từ chối.

Tên thành viên của bạn: Phatla259

Tên wikia mà bạn muốn nhận: Wikia Digimon tiếng việt

Địa chỉ URL wikia đó: vi.digimon.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 1

Bạn đã tham gia sửa đổi wikia đó được bao lâu rồi?: 4 tháng

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Hachi ft Somo

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wikia này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Có một cái bảo quản viên như vậy

Chào bạn, bạn vui lòng đọc kỹ điều kiện yêu cầu nhận wikia. -- Khang (talk) 15:45, ngày 13 tháng 9 năm 2016 (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.