Yêu cầu nhận wiki Wikia Age of Empires
Yêu cầu này đã bị từ chối.

Tên thành viên của bạn: Sidney Cowel

Tên wikia mà bạn muốn nhận: Wikia Age of Empires

Địa chỉ URL wikia đó: vi.ageofempirespedia.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 18 sửa đổi

Bạn đã tham gia sửa đổi wikia đó được bao lâu rồi?: 1 tháng

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Rich Goodman

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wikia này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết:

Chào bạn, wikia này hiện vẫn còn bảo quản viên hoạt động, bạn vui lòng liên hệ với bảo quản viên để trao đổi. -- Khang (talk) 03:42, ngày 9 tháng 12 năm 2015 (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.