Yêu cầu nhận wiki Touken Ranbu Wikia Việt
Yêu cầu này đã hoàn tất.

Tên thành viên của bạn: Lynnellet

Tên wiki mà bạn muốn nhận: Touken Ranbu Wikia Việt

Địa chỉ URL wiki đó: vi.touken-ranbu.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 8510

Bạn đã tham gia sửa đổi wiki đó được bao lâu rồi?: Hơn 1 năm

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Mina.moe - 14:10, ngày 26 tháng Mười năm 2017

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Tôi muốn chỉnh sửa Wiki-navigation, bổ sung Javascript, trang MediaWiki, và cấp quyền thành viên khi cần thiết. Các sysop của wiki đã ngưng hoạt động tương đối lâu nên không còn cập nhật nữa. Bản thân tôi là content mod không có đủ quyền cần thiết để bao quát toàn bộ wiki. Vì vậy, tôi muốn yêu cầu sự can thiệp và giúp đỡ của Cộng Đồng.

  • Lynnellet
30px-Yes_check.svg.png Đã xong Rémy@ (tườngyêu cầu nhận wikiliên kết ngôn ngữ) 02:20, ngày 19 tháng 6 năm 2018 (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.