Yêu cầu nhận wiki Pretty Cure Wiki
Yêu cầu này đã bị từ chối.

Tên thành viên của bạn: Sakamoto Haruko

Tên wiki mà bạn muốn nhận: Pretty Cure Wiki

Địa chỉ URL wiki đó: vi.pretty-cure.wikia.com/wiki/Pretty_Cure_Wiki.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 3

Bạn đã tham gia sửa đổi wiki đó được bao lâu rồi?: 1 giờ

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng là Heloise2000 vào 1 giờ 8 phút ngày 17 tháng 5 năm 2014

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Mình muốn tu bổ cho Wiki

Chào bạn, bạn vui lòng đọc kỹ các điều kiện nhận wiki. -- Khang (talk) 15:07, ngày 4 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.