Yêu cầu nhận wiki JoshMarmalade
Yêu cầu này đã bị từ chối.

Tên thành viên của bạn: JoshMarmalade

Tên wiki mà bạn muốn nhận: JoshMarmalade

Địa chỉ URL wiki đó: joshmarmalade.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 0

Bạn đã tham gia sửa đổi wiki đó được bao lâu rồi?: 7 tháng

Vào trang đặc biệt → Đặc biệt:Danh sách bảo quản viên và xem thử bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: Không biết

Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Viết về Khánh

  • Josh

Wiki này không tồn tại bạn nhé Rémy@ (tườngyêu cầu nhận wikinổi bậtliên kết ngôn ngữ) 14:05, ngày 18 tháng 4 năm 2018 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.