Yêu cầu nhận wiki Ai là triệu phú Wiki Tiếng Việt
Yêu cầu này đã hoàn tất.

Tên thành viên của bạn: ALTPVNWikia2

Tên wiki mà bạn muốn nhận: Ai là triệu phú Wiki Tiếng Việt

Địa chỉ URL wiki đó: vi.ai-la-trieu-phu.wikia.com

Bạn đã tạo ra được bao nhiêu sửa đổi tại đó?: 696

Bạn đã tham gia sửa đổi wiki đó được bao lâu rồi?: 30 ngày

Bảo quản viên đã tạo ra sửa đổi cuối cùng vào thời gian nào, và bảo quản viên đó là ai?: 09:41, ngày 28 tháng 3 năm 2018 Rokwmrco-1uf

Tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Wiki mình nhận thấy không có bảo quản viên nào đang hoạt động, với lại một số bài đã treo tiêu bản "Chờ xóa" trên 30 ngày mà vẫn chưa xóa bài và thiếu quản lý wiki. Nên mình xin nhận wiki để chấn chỉnh lại toàn bộ hoạt động của wiki đồng thời xây dựng Ai là triệu phú Wiki Tiếng Việt phát triển hơn.

ALTP🔱ℹ🇰ℹ🅰2⃣ (thảo luận) 01:43, ngày 8 tháng 6 năm 2018 (UTC)


Trả lời không chính thức: Bạn cần quyền đó để làm gì? Nếu bạn có quyền đó thì bạn sẽ sử dụng nó ra sao? Bạn không nên nói "Tôi chỉ cần quyền trên Wiki đó", nó có vẻ hơi không có chủ đích.
 

latest?cb=20170813102142

Talk to me! 09:32, ngày 7 tháng 6 năm 2018 (UTC)

User:Pretty Lightningreed (PL) sẽ trả lời: Bạn cần quyền đó để cập nhật hình ảnh, favicon, wordmark trong Ai là triệu phú Wiki Tiếng Việt (w:c:vi.ai-la-trieu-phu). Nếu bạn có quyền đó thì bạn sẽ sử dụng để cộng đồng Ai là triệu phú Wiki Tiếng Việt được phát triển hơn.
ALTP🔱ℹ🇰ℹ🅰2⃣ (thảo luận) 16:39, ngày 7 tháng 6 năm 2018 (UTC)
Trả lời không chính thức: Tôi có góp ý về bạn ALTPVNWikia2 như sau: "Tôi chỉ cần quyền trên wiki đó." Bạn chỉ nêu một lý do đơn giản như vậy không rõ ràng cụ thể, thậm chí bạn còn không tôn trọng PL bằng cách nói leo, nói lại lời người khác. "PL sẽ trả lời:", vậy ai còn dám chấp nhận bạn đi quản lý một wiki khi bạn tỏ thái độ khinh bỉ, thách đố như thế này. Tôi thật không còn gì để bàn thêm được nữa.
Tôi ở đây không phải là để về phe ai nhưng chuyện này chắc bạn cũng hiểu rõ rồi. Mong bạn hãy tự suy nghĩ lại bản thân mình. Thân! Anthony Phan (talk page) (contribs) 20:25, ngày 7 tháng 6 năm 2018 (UTC)
Trả lời không chính thức: Bạn không được phép xóa hết hồi âm không chính thức ở đây. Như thế thật là bất lịch sự! Anthony Phan (talk page) (contribs) 02:35, ngày 8 tháng 6 năm 2018 (UTC)

Tại sao wiki này nên được nhận bởi bạn và cho chúng tôi biết những thông tin thêm cần thiết: Tôi muốn khiến cho wiki này thành 1 wiki tốt hơn vì các bảo quản viên đã vắng mặt quá 30 ngày, không liên lạc được và cũng không có ai khác được cấp quyền để thay đổi trang wikia cũng như trao quyền cho người khác với lại một số bài đã treo thông báo "Chờ xóa" trên 30 ngày mà vẫn chưa xóa. Nên tôi xin nhận wiki để chấn chỉnh lại menu, favicon, wordmark. ALTP🔱ℹ🇰ℹ🅰2⃣ (thảo luận) 07:47, ngày 8 tháng 6 năm 2018 (UTC)


30px-Yes_check.svg.png Đã xong Chào bạn, tôi đã cấp quyền cho bạn, chúc bạn biên tập và xây dựng tốt wiki. Rémy@ (tườngyêu cầu nhận wikiliên kết ngôn ngữ) 01:17, ngày 11 tháng 6 năm 2018 (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.