Trung tâm Cộng đồng
Advertisement

Lời phủ nhận của bản dịch.

  • Trang này là một phiên bản đã được dịch sang tiếng Việt. Đây chỉ đơn giản là một tài liệu tham khảo bỏ túi giúp người đọc hiểu rõ các điều khoản đầy đủ. Hãy xem đây là một giao diện thân thiện cho ngôn ngữ pháp lý trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi.
  • Tính hợp pháp và trách nhiệm pháp lý nằm tại phiên bản chính thức bằng tiếng Anh (xem tại đây).
Chính sách
Điều khoản sử dụng
Quyền riêng tư
Giấy phép
Tạo lập wiki
Lời phủ nhận
nhiều hơn...
Ngõ tắt:
Licensing
Bản quyền
Copyright
CC-BY-SA

Trừ trường hợp có quy định khác, các văn bản trên các trang web của Wikia được cấp phép theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự phiên bản 3.0 Chưa chuyển đổi.

Giấy phép được sử dụng bởi một wiki đã được làm rõ đến ngọn và/hoặc trên các trang sửa đổi. Thông tin dưới đây chỉ đề cập đến wiki được phát hành theo giấy phép CC-BY-SA.

Sửa đổi tại Wikia

Để phát triển sự phổ biến kiến thức và văn hóa tự do, tất cả người dùng đóng góp cho các dự án của Wikia đồng ý cấp quyền truy cập rộng rãi cho công chúng để phân phối lại và tái sử dụng đóng góp của họ một cách tự do cho bất kỳ mục đích nào bao gồm cả việc sử dụng thương mại. Việc sử dụng như vậy là được phép nơi mà sự ghi công được tặng và cùng sự tự do để tái sử dụng và tái phân phối, áp dụng cho bất kì dự án phát sinh. Bằng việc sửa đổi tại Wikia, bạn đồng ý cấp giấy phép cho bất kỳ văn bản mà bạn phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi.

Như một tác giả, bạn đồng ý được ghi công trong bất kỳ những cách sau đây: a) thông qua một siêu liên kết (nếu được) hoặc URL đến bài viết hoặc những bài viết mà bạn đã đóng góp, b) thông qua một siêu liên kết (nếu có thể) hoặc URL đến một sự thay thế, bản sao trực tuyến ổn định tự do truy cập, phù hợp với giấy phép, và cung cấp tín dụng cho các tác giả trong một cách tương đương với việc ghi tên trên trang web này, hoặc c) thông qua một danh sách của tất cả các tác giả. (Bất kỳ danh sách của các tác giả có thể được lọc để loại trừ sự đóng góp rất nhỏ hoặc không liên quan).

Nhập văn bản

Nếu bạn muốn nhập văn bản mà bạn đã tìm thấy ở nơi khác hoặc bạn là đồng tác giả với những người khác, bạn chỉ có thể làm như vậy nếu nó áp dụng theo các điều khoản tương thích với giấy phép CC-BY-SA.

Văn bản mà bạn không giữ bản quyền, hoặc không áp dụng theo giấy phép này, không nên được thêm vào Wikia.

Nếu bạn nhập văn bản theo một giấy phép tương thích mà yêu cầu sự ghi công, bạn phải, một cách hợp lý, liệt kê những tác giả. Nơi liệt kê thường được thông qua lịch sử trang (chẳng hạn như sao chép trong Wikia), điều đó là đủ để trao tặng sự ghi công trong tóm lược sửa đổi, được ghi lại trong lịch sử của trang, khi nhập văn bản.

Tập tin phi văn bản

Cấp giấy phép tự do hoặc hình ảnh phạm vi công cộng được ưa thích mạnh mẽ trên Wikia.

Phương tiện truyền thông phi văn bản trên Wikia không nên giả định là có sẵn theo giấy phép tương tự như văn bản. Xin vui lòng xem trang mô tả phương tiện truyền thông để biết chi tiết về giấy phép của bất kỳ tập tin phương tiện cụ thể.

Nếu bạn đang tải các tập tin lên Wikia, bạn nên trích dẫn nguồn gốc của tập tin, thuộc tính, các tác giả, và lưu ý bất kỳ thông tin bản quyền, nếu có. Các cộng đồng địa phương có thể xây dựng thuận theo và tùy chỉnh các yêu cầu đối với các tập tin tải lên.

Sử dụng nội dung của Wikia

Sau đây là ví dụ khi tái sử dụng nội dung của Wikia trên trang web của riêng bạn:

Trang này có sử dụng nội dung từ bài viết "Candace Flynn" trên Wikia Phineas and Ferb tiếng Việt và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự.

Mỗi trang web của Wikia có chứa thông tin trên văn bản theo giấy phép. Đó là trách nhiệm của riêng bạn để hiểu và tuân thủ giấy phép. Văn bản từ các nguồn bên ngoài có thể đính kèm các yêu cầu ghi công cho đóng góp đã được mô tả trên trang này.

Khi tái sử dụng nội dung Wikia đã được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự, bạn phải cung cấp danh sách các tác giả hoặc bao gồm a) một siêu liên kết (nếu được) hoặc URL đến bài viết hoặc những bài viết mà bạn đã đóng góp, b) một siêu liên kết (nếu có thể) hoặc URL đến một sự thay thế, bản sao trực tuyến ổn định tự do truy cập, phù hợp với giấy phép, và cung cấp tín dụng cho các tác giả trong một cách tương đương với việc ghi tên trên trang web này, hoặc c) một danh sách của tất cả các tác giả. (Bất kỳ danh sách của các tác giả có thể được lọc để loại trừ sự đóng góp rất nhỏ hoặc không liên quan). Nếu bạn thực hiện sửa đổi, bổ sung vào trang, tái sử dụng, bạn phải cấp giấy phép theo Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 3.0 hoặc mới hơn. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo đầy đủ các mục pháp lý của giấy phép CC-BY-SA.

Nội dung ngoài chủ đề wiki (ví dụ như thư điện tử, trò chuyện, diễn đàn...) không nên giả định sẽ được phát hành theo giấy phép này nếu không có quy định rõ ràng.

Lời phủ nhận của bản dịch

Những điều khoản cấp giấy phép không được sửa đổi. Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn giữa các điều khoản và bản dịch sang ngôn ngữ khác, phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh được quyền ưu tiên. Liên kết sẽ được thêm vào ở trên bất kỳ bản dịch không chính thức.


Những điều khoản này dựa theo những điều khoản của một công ty khác, Quỹ Wikimedia, và được sử dụng theo các điều khoản của Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự (xem tác giả).

Advertisement