FANDOM

Phanmemtheodoidienthoai

biệt danh Lê Minh Nhật

  • Tôi sống tại Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
  • Tôi sinh ngày tháng 2 12
  • Nghề nghiệp của tôi là Thám tử tư
  • Tôi là Nam