FANDOM


Đây là toàn bộ thông báo hệ thống có trong không gian tên MediaWiki. Mời vào Địa phương hóa MediaWikitranslatewiki.net nếu bạn muốn đóng góp dịch chung cả MediaWiki.

Bộ lọc
Lọc theo tình trạng sửa đổi:    
Trang đầu
Trang đầu
Trang trước
Trang trước
Trang cuối
Trang cuối
Tên thông báo Nội dung mặc định
Nội dung hiện thời
#newlychanged# (Thảo luận)Newly changed articles
#popular# (Thảo luận)Most popular articles
#topusers# (Thảo luận)Top users
#visited# (Thảo luận)Most visited articles
#voted# (Thảo luận)Top voted articles
1movedto2 (Thảo luận)moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (Thảo luận)moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
googleSearchResults (Thảo luận)<GoogleSearchResults>
about (Thảo luận)Giới thiệu
aboutpage (Thảo luận)Project:Giới thiệu
aboutsite (Thảo luận)Giới thiệu {{SITENAME}}
abtesting (Thảo luận)A/B Testing
abtesting-add-experiment-title (Thảo luận)Add Experiment
abtesting-add-treatment-group (Thảo luận)Add Treatment Group
abtesting-checkbox-show-past-experiments (Thảo luận)Show past experiments
abtesting-create-experiment (Thảo luận)Create New Experiment
abtesting-currently-used-ga-slots (Thảo luận)List of currently used GA slots: $1
abtesting-currently-used-ga-slots-tooltip (Thảo luận)This list will be updated ONLY when page is refreshed.
abtesting-desc (Thảo luận)The A/B Testing extension is used by Wikia to test what effects different features or settings have on actual users.
abtesting-edit-button (Thảo luận)Edit
abtesting-edit-experiment-title (Thảo luận)Edit Experiment
abtesting-flag-set-short (Thảo luận)YES
abtesting-future-used-ga-slots (Thảo luận)List of used GA slots in the future: $1
abtesting-future-used-ga-slots-tooltip (Thảo luận)This list will be updated ONLY when page is refreshed.
abtesting-heading-control-group (Thảo luận)Control Group
abtesting-heading-description (Thảo luận)Description
abtesting-heading-end-time (Thảo luận)End Time (UTC)
abtesting-heading-flag-dw_tracking (Thảo luận)DW
abtesting-heading-flag-forced_ga_tracking_on_load (Thảo luận)GA onload
abtesting-heading-flag-ga_tracking (Thảo luận)GA
abtesting-heading-flag-limit_to_special_wikis (Thảo luận)SpecialWikis
abtesting-heading-ga-slot (Thảo luận)GA Slot
abtesting-heading-group (Thảo luận)Group
abtesting-heading-id (Thảo luận)ID
abtesting-heading-long-flag-dw_tracking (Thảo luận)DW tracking
abtesting-heading-long-flag-forced_ga_tracking_on_load (Thảo luận)Force GA track on window.onload
abtesting-heading-long-flag-ga_tracking (Thảo luận)GA tracking
abtesting-heading-long-flag-limit_to_special_wikis (Thảo luận)Limit to SpecialWikis
abtesting-heading-name (Thảo luận)Name
abtesting-heading-ranges (Thảo luận)Ranges (0-99)
abtesting-heading-start-time (Thảo luận)Start Time (UTC)
abtesting-heading-treatment-groups (Thảo luận)Treatment Groups
abtesting-ranges-info (Thảo luận)(0-99)
abtesting-save-button (Thảo luận)Save
abusefilter (Thảo luận)Thiết lập bộ lọc lạm dụng
abusefilter-accountreserved (Thảo luận)Tên tài khoản này được bộ lọc sai phạm bảo lưu để sử dụng.
abusefilter-action-block (Thảo luận)Cấm
abusefilter-action-blockautopromote (Thảo luận)Cấm tự thăng chức
abusefilter-action-degroup (Thảo luận)Loại khỏi nhóm
abusefilter-action-disallow (Thảo luận)Không cho phép
Trang đầu
Trang đầu
Trang trước
Trang trước
Trang cuối
Trang cuối
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.