انجمن مرکزی
Advertisement
انجمن مرکزی

>حق تکثیر ویکیا

Wiki
سیاست‌ها
شرایط استفاده
سیاست حفظ اسرار
مجوز انتشار
ایجاد ویکی جدید
تکذیب‌نامه‌ها
بیشتر...

مجوز مستند آزاد گنو

نسخه ۱.۲ آذر ۱۳۸۱

حق تاليف برای بنياد نرم‌افزار آزاد (Free Software Foundation, Inc.) به آدرس:

51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

محفوظ می‌باشد. هرکسی مجاز به تکثير و يا توزيع لفظ به لفظ و دست نخورده اين مجوز می‌باشد، اما هيچکس مجاز به تغيير آن نيست.


0.مقدمه

هدف GFDL امکان ارائه يک راهنما، کتاب درسی و هر مستند سودمند ديگر بصورت آزاد است. آزاد به همان مفهوم که در کلمه آزادی بکار می‌رود؛ برای اطمينان از آزادی هرکس در تکثير و توزيع آن، با امکان ايجاد تغييرات، بصورت تجاری و يا غير تجاری. از طرف ديگر اين مجوز حق مولف و ناشر را، در مورد مالکيت مستند، حفظ نموده و در عين حال از آنها در برابر تغييراتی که توسط ديگران اعمال شده سلب مسئوليت می‌کند.

اين مجوز نوعی کپی لفت محسوب می‌شود، بدين معنی که اسناد مشتق شده از مستند اصلی، خود، نيز بايد به همان اندازه آزاد باشند. مجوز GFDL، مکمل مجوز ديگر GNU، به نامGPL، می‌باشد که مجوز ديگری از نوع کپی‌لفت برای نرم‌افزارهای آزاد است.

اين مجوز برای مستندات نرم‌افزارهای آزاد طراحی شده است، چون نرم‌افزار آزاد نياز به مستندات آزاد نيز دارد؛ يک برنامه آزاد بايد با مستنداتی همراه باشد که به اندازه خود نرم‌افزار آزاد باشند. اما GFDL، محدود به مستندات نرم‌افزاری نمی‌شود. مستقل از عنوان آن و يا اينکه بصورت کتاب منتشر شده است يا خير، آن را می توان برای هر متنی بکار برد. استفاده از اين مجوز برای کارهایی توصيه می‌شود که به‌‌طور خاص، هدف آنها آموزش و يا ايجاد يک مرجع است.


1.کاربرد و تعاريف

GFDL بر هر راهنما و يا کاری (منتشر شده روی هر بستری)، که شامل اعلانی مبنی بر توافق صاحب امتياز آن با توزيع بر اساس اين مجوز باشد، اعمال می‌گردد. طبق قوانين اين مجوز، چنين اعلانی مجوز جهانی نامحدودی برای استفاده از آن کار، بدون دريافت حق تاليف، خواهد بود. هرکسی يک دارنده مجوز خواهد بود و از اين پس "شما" خطاب خواهد شد. در صورتی که شما کار را به نحوی تکثير کنيد، تغيير دهيد و يا توزيع نماييد، که بر اساس قانون حقوق مولف[3] نياز به کسب مجوزی باشد، مفاد اين مجوز را پذيرفته‌ايد.

"نسخه تغيير يافته" از مستند به معنی هر کاری شامل خود مستند و يا قسمتی از آن، تکثير شده بصورت حرف به حرف، با تغييرات و يا ترجمه شده به زبان ديگری، می‌باشد.

"بخش ثانی" يک مقدمه و يا موخره از مستند است که به طور خاص به بررسی رابطه ناشر و يا مولف مستند با مطلب کلی (و يا مسايل مشابه) می‌پردازد و شامل چيزی، که به‌طور مستقيم در ارتباط با موضع کلی کار باشد، نيست. (در نتيجه، برای مثال، اگر مستند، يک کتاب درسی رياضيات باشد، يک بخش ثانی، شامل توضيحاتی در مورد رياضی نخواهد بود.)

رابطه مذکور ممکن است رابطه تاریخی، قانونی، تجاری، فلسفی، اخلاقی و يا سياسی با موضوع مورد بحث باشد. "بخشهای ثابت" آن دسته از بخشهای ثانی هستند که به‌طور خاص، در اعلانی که مستند را تحت پوشش اين مجوز قرار می‌دهد، ثابت اعلام شده‌اند. اگر بخشی در تعريف بالا در بخش ثانی نگنجد، امکان نامگذاری آن به عنوان بخش ثابت وجود نخواهد داشت. يک مستند ممکن است حاوی تعداد "صفر" بخش ثابت باشد، در اين صورت مستند بخش ثابت ندارد.

"متن روی جلد" قسمتهایی از متن است که در اعلانی که مستند را تحت پوشش اين مجوز قرار می‌دهد برای روی جلد و يا پشت جلد، مجزا شده است. يک متن برای حداکثر می تواند حاوی 5 کلمه و برای پشت جلد حداکثر حاوی 25 کلمه باشد.

يک نسخه "شفاف" از مستند، نسخه‌ای خوانا برای ماشين است و به شکلی که مشخصات آن، به صورت آزاد، در دسترس همگان موجود است، تهيه شده است. نسخه شفاف، با نرم‌افزارهای عمومی ويرايش متن يا (برای تصويرهای متشکل از نقاط) با برنامه‌های عمومی تصوير قابل مشاهده است. اين نسخه، همچنين (برای نقشه‌ها و طرحها) با برنامه‌های رايج طراحی قابل ويرايش است و برای استفاده توسط يک شكل‌دهنده رايج متن مناسب می‌باشد و نيز توسط نرم‌افزارهای رايج، قابل تبديل به نگارشی مناسب برای استفاده در چنين نرم‌افزاری می‌‌باشد. نسخه‌ای که به طريق ديگری ايجاد شده باشد، يا به نحوی باشد که به‌خاطر شكل و نشانه‌گذاری خاص و يا عدم وجود نشانه‌گذاری، تغييرات بعدی توسط خوانندگان را محدود نمايد و يا به‌علت پيچيدگی باعث انصراف آنها از ايجاد تغييرات گردد "شفاف" نيست. نسخه‌ای که"شفاف" نباشد "مات" خوانده می‌شود.

نمونه‌های مناسب برای نسخه‌های "شفاف" عبارتند از ASCII ساده و بدون نشانه گذاری، شكل ورودی Texinfo، شكل ورودی Latex در نتيجه فارسی تک،SGML يا XML در صورت استفاده از يک DTD عمومی، HTML استاندارد و در نهايت PostScript و يا PDF با امکان ويرايش توسط کاربر. نمونه های‌ شكل شفاف تصوير عبارتند از PNG ،XCF و يا JPG.

نمونه هایی از شکل های مات شامل شکل هایی هستند که فقط توسط ویرایشگرهای خاصی قابل خواندن و یا ویرایش هستند. SGML و یا XML در حالتی که DTD مرتبط و یا ابزار پردازش آنها در دسترس همگان نباشد، HTML توليد شده توسط ماشين و PostScript و يا PDF که توسط بعضی نرم افزارها فقط به منظور خروجی توليد می‌گردد.

"صفحه عنوان" برای يک کتاب چاپی عبارت است از خود صفحه عنوان به همراه صفحه‌های بعدی، در صورت نياز به آنها، که بطور شفاف مواردی را، که اين مجوز لازم می داند، نمايش می‌دهند. برای کارهای موجود در شكل، که صفحه عنوانی ندارند، "صفحه عنوان" به معنی متنی است که مقدم بر متن اصلی کار، در اطراف برجسته‌ترين اعلان نام کار می‌باشد.

"نام الف ب جيم" به بخشی از مستند اطلاق می‌گردد که اسم آن به‌طور دقيق "الف ب جيم" بوده و يا پس از ترجمه، در پرانتز به "الف ب جيم" اشاره شده باشد. (دراينجا "الف ب جيم" به عنوان نام يک بخش خاص از مستند بکار رفته است، به عنوان نمونه نام آن بخش ممکن است "قدردانی"، "تقديم"، "امضا" و يا "تاريخچه" باشد.) "حفظ عنوان" چنين بخشی، وقتی که در حال ايجاد تغييرات در مستند هستيد، به اين معنی است که پس از تغييرات نيز "نام الف ب جيم" باقی مانده باشد.

مستند، ممکن است حاوی اعلان عدم تعهد نسبت به مندرجات، بعد از اعلان پيروی از اين مجوز، باشد. ممکن است در خود مجوز به چنين اعلانی ارجاع داده شود اما چنين ارجاعی فقط در صورتی که در ارتباط با عدم تعهد نسبت به مندرجات مستند باشد، معتبر است و در غير اين‌صورت از ارزشی برخوردار نيست.


2. نسخه‌برداری کلمه به کلمه

شما می‌توانيد مستند را از طريق هر بستر انتشار، چه به صورت تجاری و يا غيرتجاری تکثير و يا توزيع نماييد، به شرطی که شما، مجوز اعلانهای حق تاليف و اعلانی، که مشخص می‌کند مستند با رعايت قوانين اين مجوز منتشر گرديده، را به تمامی نسخه‌ها الحاق نماييد و روشن کنيد که هيچ‌گونه شرايط ديگری، جز آنچه در اين مجوزآمده، نداريد. شما مجاز نيستيد، از طريق فنّاوری، روي آنچه توزيع نموده‌ايد محدودیتی از نظر دسترسی به خواندن و يا تکثير مجدد اعمال کنيد. در هر صورت، شما مجازيد در ازای ارسال نسخه‌ها حق الزحمه دريافت کنيد. اگر مستند را در حجم انبوه توزيع می‌نماييد لازم است علاوه بر اين مقررات از قوانين بند (۳) نيز پيروی کنيد. با پايبندی به قوانين بالا می‌توان نسخه‌هایی از مستند را امانت داده و يا برای عموم به نمايش گذاشت.

3.تکثير در حجم انبوه

اگر شما بيش از صد نسخه چاپی از مستند را منتشر می‌نماييد (و يا در رسانه‌هایی که به طور مکرر تجديد چاپ می‌شوند به طبع می رسانيد) و اعلان مجوز مستند شما را موظف به انتشار متن روي جلد نموده است، بايد جلدهایی منتشر کنيد که بطور واضح و روشن تمام اطلاعات زير را منتشر نمايد، متون روی جلد برای روی جلد و متون پشت جلد برای پشت جلد، در ضمن هر دو جلد بايد به وضوح شما را به عنوان ناشر مشخص نمايند؛ علاوه بر اين روی جلد بايد عنوان کامل با حروف يکسان، به‌صورت واضح و برجسته درج گردد. می‌توانيد به جلد، چيزهای ديگری نيز اضافه نماييد. تکثير با ايجاد تغيير در جلد، تا وقتی که عنوان حفظ گرديده و شرايط بالا رعايت گردند، تکثير کلمه به کلمه محسوب خواهد گرديد.اگر متون لازم برای جلد بيش از حدی هستند که امکان چاپ آنها روی جلد باشد، بايد به ترتيب اولويت، متون بالاتر را تا جای ممکن روی جلد و باقيمانده را در صفحه يا صفحات مجاور به طبع برسانيد.

اگر شما بيش از صد نسخه مات از مستند را منتشر و يا توزيع می‌کنيد، بايد يک نسخه شفاف و خوانا را برای ماشين، همراه هر نسخه، ضميمه کرده و يا در هر نسخه مات آدرس شبکه‌ای براي دريافت نسخه شفاف را توسط عموم اعلام نماييد. اين آدرس بايد به‌گونه‌ای باشد که کاربر عادی با دسترسی معمول به شبکه و از طريق پروتکلهای شناخته شده بتواند نسخه شفاف کاملی از مستند را، بدون موارد اضافی، دريافت نمايد. اگر از اين راه حل استفاده می‌نماييد بايد نهايت تلاش خود را بکنيد تا مطمئن شويد که حداقل تا يکسال پس از تاریخی که آخرين نسخه مات را توزيع می‌کنيد (چه مستقيم و يا از طريق شعب و فروشندگان) امکان دريافت اين نسخه شفاف وجود خواهد داشت. با اينکه اجباري وجود ندارد اما تقاضا می‌شود قبل از انجام هر توزيع انبوه با مولفين اصلی مستند تماس حاصل نماييد تا در صورت امکان نسخه بروز رسيده‌ از مستند را در اختيار شما قرار دهند.

4.تغييرات

شما مجازيد که نسخه تغييريافته‌ای از مستند را مطابق با بندهای (۲) و(۳) بالا، تکثير و توزيع نماييد، به شرطی که نسخه تغيير يافته به‌طور دقيق بر اساس اين مجوز صادر شود. به نحوی که نسخه تغييريافته، نقش مستند را ايفا نموده و در نتيجه مجوزی برای توزيع و تغيير نسخه تغيير يافته، برای هر کسی که رونوشتی از آن را دريافت می‌کند، صادر گردد.

علاوه بر آنچه گفته شد شما بايد موارد زير را در مورد نسخه تغيير يافته رعايت نماييد:

 • در صفحه عنوان (و اگر مستند مجلد است، روی جلدها) عنوانی دور از عنوان مستند، و دور از عنوانهای قبلی آن (که بايد در صورت وجود در بخش تاريخچه مستند ليست شده باشند) انتخاب نماييد. در صورتی که ناشر نسخه‌ای را که تغيير می‌دهيد اجازه دهد، می‌توانيد از عنوان اصلی و يا مشابه آن استفاده نماييد.
 • در صفحه عنوان نسخه تغيير يافته، يک يا چند شخص يا نهاد به عنوان مسئول ايجاد تغييرات در نسخه تغيير يافته به همراه حداقل ۵ تن از مولفين اصلی را (همه از مولفين کليدی و تمام آنها اگر کمتر از ۵ نفر هستند) به عنوان مولف معرفی نماييد، مگر اينکه مولفين اصلی به شما اجازه‌ای مبنی بر عدم الزام به چنين تغييری بدهند.
 • در صفحه عنوان نام ناشر نسخه تغيير يافته را به عنوان ناشر اعلام نماييد.
 • تمام اعلانهاس حق تاليف مستند را دست نخورده باقی بگذاريد.
 • در کنار اعلانهای اصلی حق تاليف، اعلان حق تاليف مرتبط با تغييراتی را که خودتان ايجاد نموده‌ايد، به طبع برسانيد.
 • بلافاصله پس از اعلان حق تاليف به عموم اجازه استفاده از نسخه تغيير يافته، بر اساس مقررات اين مجوز را، به نحوی که در ضميمه خواهد آمد، بدهيد.
 • بخشهای ثابت و متون روی جلد را، که در مجوز مستند اصلی آمده است، دست نخورده باقی گذاريد.
 • نسخه تغيير نيافته‌ای از اين مستند را ضميمه نماييد.
 • قسمت تاريخچه مستند اصلی را حفظ کرده و متنی که حداقل شامل عنوان، سال انتشار، مولفين جديد و ناشر متن تغيير يافته را، همچنان که در صفحه عنوان آمده است، اضافه نماييد. اگر قسمتی به نام تاريخچه وجود ندارد بايد آن را اضافه نموده و پس از افزودن عنوان، سال انتشار، مولفين و ناشر مستند اصلی، همين اطلاعات را در مورد نسخه تغيير يافته نيز به آن اضافه کنيد.
 • اگر آدرس دسترسی شبکه برای دريافت نسخه شفاف مستند اصلی موجود است آن را حفظ نموده و آدرس نسخه‌های قبلی را (در صورت وجود) نيز تغيير ندهيد. می‌توانيد اين اطلاعات را به قسمت تاريخچه منتقل نماييد. اگر مستندی بيش از چهار سال قبل از نسخه جديد منتشر شده است و يا ناشر نسخه اصلی چنين اجازه‌ای صادر نمايد، می‌توانيد از درج آدرس شبکه‌ای خودداری نمايد.
 • عنوان هر قسمتی را که "قدردانی" و يا "تقديم" نام گرفته، حفظ نموده و سعی نماييد لحن و جوهر هر يک از قدردانيها و تقديمات صورت گرفته را حفظ نماييد.
 • تمام بخشهای "ثابت" مستند را بدون تغيير در متن يا عنوان آنها حفظ نماييد. شماره‌گذاری قسمتها و موارد مشابه جزو عنوان بخش محسوب نمی‌گردند.
 • تمام بخشهایی را که عنوان "امضا" دارند، حذف نماييد، اين بخشها در نسخه تغيير يافته نخواهند آمد.
 • برای هيچ بخشی عنوان "امضا" و يا عنوانی مشابه بخشهای ثابت انتخاب نکنيد.
 • تمام اعلانهای عدم تعهد را حفظ نماييد.

اگر نسخه تغيير يافته حاوی ضمايم و يا پيش‌نويسهای جديدی ‌باشد، که در تعريف بخش ثانی می‌گنجند و در ضمن حاوی هيچ متنی از مستند اصلی نيستند، می‌تو‌انيد مطابق ميل خودتان يک يا تمام چنين بخشهایی را ثابت اعلام نماييد. برای انجام اين‌کار، عنوان آنها را در بخش قسمتهای ثابت اعلان مجوز نسخه تغيير يافته فهرست نماييد. اين عنوانها بايد مجزا از عنوان تمام قسمتهای ديگر باشند.

شما می‌توانيد يک قسمت به عنوان "امضا" اضافه نماييد، به شرطی که ظهرنویسی فقط برای نسخه تغيير يافته شما باشد، برای مثال اظهارنظر بازبینی و يا تاييد شدن متن توسط يک موسسه مسئول، به عنوان تعريف يک استاندارد می توانید نقل قولی، حداکثر تا 5 کلمه به عنوان روی جلد و یا تا 25 کلمه به عنوان متن پشت جلد به انتهای فهرست نقل قول های متن نسخه تغییر یافته اضافه نمایید.

فقط امکان افزودن يک نقل قول برای روی جلد و يک نقل قول برای پشت جلد توسط هر شخص يا نهاد وجود دارد. در صورتی که مستند از قبل دارای متن روی جلد اضافه شده، از طرف شما و يا هماهنگ شده توسط کسی که شما وکالت اين کار را به وی می‌دهید، باشد، ديگر نمی‌توانيد متنی اضافه کنيد، اما با اجازه اختصاصی ناشری که متن قبلی را اضافه نموده، می‌توانيد متن جديد را جايگزين متن قديم کنيد. بر اساس اين مجوز، مولفين و ناشرين مستند اجازه نمی‌دهند تا از شهرت آنها برای حمايت يا رسميت بخشيدن به نسخه تغيير يافته استفاده شود.

5.ترکيب مستندات

شما می‌توانيد، با رعايت قوانين بند (۴) بالا، مستند را با ديگر مستنداتی که بر اساس اين مجوز منتشر شده‌اند ترکيب نماييد؛ به شرطی که ترکيب تمام قسمتهای ثابت همه متون اصلی را بدون تغيير، قيد نموده و آنها را به عنوان قسمتهای ثابت کار ترکیبی خود در اعلان مجوز فهرست کنيد. همچنين لازم است تمامی اعلانهای عدم تعهد را حفظ نماييد.

کار ترکیبی بايد فقط حاوی يک نسخه از اين اعلان بوده و قسمتهای ثابت مشابه بايد با يک قسمت تعويض گردند. اگر چند قسمت ثابت با نامهای مشابه اما محتوی متفاوت وجود دارند با اضافه کردن يک جفت پرانتز و نام مولف اصلی (در صورتی که شناخته شده است، در غير اين‌ صورت يک عدد منحصر به فرد) در بين آنها، اسامی را متفاوت سازيد. همين تغييرات را در قسمت فهرست عنوانهای ثابت در اعلان مجوز نيز اعمال نماييد.

در هر ترکيب، بايد تمام بخشها را با نام "تاريخچه"، تحت عنوان يک تاريخچه، آورده و همين کار را برای هر بخش با عنوان قدردانی و تقديم انجام دهيد و همه قسمتهای "امضا" را حذف نماييد.

6.گردآوری مستندات

شما مجازيد مجموعه‌ای شامل مستند و ديگر مستنداتی را، که بر اساس اين مجوز منتشر شده‌اند، گردآوری نموده و نسخه‌های ديگر از اين مجوز را با يک نسخه از آن در مجموعه جايگزين نماييد، به شرطی که قوانين اين مجوز را از هر نظر اجرا کنيد. شما می‌توانيد از چنين مجموعه‌ای يک مستند واحد استخراج نماييد و آن را به‌صورت منحصر به فرد تحت اين مجوز توزيع کنيد به شرطی که يک نسخه از اين مجوز را در مستند استخراج شده قرار داده و تمامی شرايط نسخه‌برداری کلمه به کلمه را براساس اين مجوز اجرا نماييد.


7.گردآوری با کارهای مستقل

گردآوری مستند يا مشتقات آن با ديگر مستندات و يا کارهای مجزا و مستقل روی يک بستر انتشار يا توزيع "تراکم" ناميده می‌شود؛ به شرطی که در نتيجه اين گردآوری حقوق کاربر محدودتر، از آنچه در هر مستند مستقل به آن اشاره شده است، نگردد. وقتی مستند در مجموعه‌ای بصورت "تراکم" منتشر شده، اين مجوز تاثيری بر ديگر کارهای مجموعه، که جزیی از مستند يا خود آن نيستند، ندارد.

اگر طبق قوانين بند (۳) انتشار متن روی جلد برای نسخه‌های مستند الزامی است و مستند کمتر از نصف کل مجموعه باشد، اطلاعات متن می‌توانند روی جلدی که مستند را از ديگر مستندات مجزا می‌کند قرار گيرند (در صورتی که مستند الکترونيک است، معادل الکترونيک جلد) در غير اين صورت بايد روی جلد کل مجموعه به طبع برسند.


8.ترجمه

ترجمه کردن نوعی تغيير دادن محسوب می‌گردد و در نتيجه شما مجازيد ترجمه‌های يک مستند را، بر اساس قوانين بند (۴) بالا، توزيع نماييد. تعويض قسمتهای ثابت با معادل آنها نيازمند کسب مجوز از صاحبان اصلی حق امتياز می باشد، اما شما می‌توانيد ترجمه تمام يا بخشهایی از آن قسمتها را در صورتی که نسخه اصلی متن را درون مستند حفظ می‌نماييد منتشر کنيد. می‌توانيد ترجمه‌ای از اين مجوز و تمام مجوز‌های درون مستند را به همراه اعلانهای عدم تعهد منتشر کنيد، به شرطی که اصل اين مجوز را به زبان انگلیسی و ديگر مجوز‌ها را به زبان اصلی، ضميمه نماييد. در صورتی که تفاوتی بين ترجمه و نسخه اصلی موجود باشد، نسخه اصلی مبنای قضاوت قرار خواهد گرفت.

اگر بخشی از مستند با عنوان "قدردانی"، "تقديم" و "تاريخچه" نامگذاری شده است نياز به (بخش (۴)) حفظ عنوان آن (بخش (۱)) به‌طور معمول نيازمند تغيير عنوان حقیقی است.


9.فسخ

شما نمی‌توانيد مستند را تغيير داده، تکثير نموده، توزيع کنيد و يا حق مالکيت آن را به ديگری واگذار نماييد مگر طبق آنچه صريحا" در اين مجوز به آن اشاره گرديد. هر تلاش ديگری برای تکثير، تغيير، واگذاری امتياز و يا توزيع مستند از درجه اعتبار ساقط است و بطور خودکار منجر به فسخ حقوق شما به موجب اين مجوز می‌شود. به هر ترتيب، اعتبار مجوز گيرنده‌ای که نسخه و يا حقوقی مطابق اين مجوز از شما دريافت داشته است، تا وقتی که آنها به اين مجوز پايبند باشند، ساقط نخواهد گرديد.


10.نسخه‌های بعدی اين مجوز

گاه ممکن است بنيادهای آزاد نسخه جدید و بازبینی شده ای از مجوز مستندسازی آزاد GNU را منتشر نماید. چنین نسخه های جدیدی در دید کلی مشابه این مجوز

خواهند بود.اما ممکن است تغييراتی جهت همخوانی آنها با مشکلات و مسايل جديد ايجاد شود. برای اطلاعات بيشتر به آدرس http://www.gnu.org/copyleft/ مراجعه نماييد.

هر نسخه مجوز حاوی يک شماره نسخه مجزا خواهد بود. اگر مستند به يک نسخه خاص اين مجوز و يا "هر نسخه پس از آن" اشاره کند، شما آزاديد قوانين و مقرارت نسخه نام برده شده و يا هر نسخه پس از آن را که توسط بنياد نرم‌افزارهای آزاد انتشار يافته است اجرا نماييد. اگر مستند به نسخه خاصی اشاره نکرده است می‌توانيد هر نسخه‌ای که تاکنون توسط بنياد نرم‌افزارهای آزاد منتشر شده است (به غير از نسخه‌های پيش‌نويس) را برگزينيد. چگونه اين مجوز را بر مستندات خود اعمال کنيد.

برای استفاده از اين مجوز، در مستندی که خودتان نوشته‌ايد، نسخه‌ای از اين مجوز (به زبان انگلیسی) را به مستند الحاق نموده و اعلان حق تاليف زير را درست بعد از صفحه عنوان اضافه نماييد:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME.

 Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
 under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
 or any later version published by the Free Software Foundation;
 with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover
 Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU
 Free Documentation License".

اگر قسمتهای ثابت، متن روی جلد و يا متن پشت جلد داريد قسمت «with…Texts» را با نام آنها تعويض نماييد:

 with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
 Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

نمونه فارسی :

با قسمتهای ثابت با عنوانهای "نام عنوانها"، با متون روی جلد به شرح "متون روی جلد" و با متون پشت جلد به شرح "متون پشت جلد.

اگر مستند شما فقط دارای قسمتهای ثابت بدون متون روی جلد و يا ترکيب ديگری از اين سه می‌باشد، فقط دو گزينه ديگر را با هم ترکيب نماييد.

اگر مستند شما حاوی حجم قابل توجهی از کد اصلی برنامه می باشد، توصیه می کنیم به صورت موازی این کدها را تحت یک مجوز آزاد نرم افزاری به عنوان مثال GNU General Public License را منتشر نمایید تا اجازه استفاده آنها در نرم افزارهای آزاد را صادر کرده باشید.

Advertisement