FANDOM


Red copyright

این تصویر لوگوی یک شرکت، تیم ورزشی، یا سازمانی دیگر است که در خارج از ایران قرار دارد. این لوگو به‌وسیله قوانین حق تکثیر و/یا قوانین علامات تجاری پشتیبانی می‌شود. اعتقاد بر این است که می‌توان از تصاویر با کیفیت پایین، برای معرفی شرکت، تیم ورزشی، یا سازمان مورد بحث در ویکیای فارسی که بر روی رایانه‌های خادم شرکت ویکیا در امریکا، میزبانی می‌شود، تحت استفاده منصفانه به شکلی که در قوانین حق تکثیر امریکا توصیف شده است، استفاده کرد. هر استفادهٔ دیگری از این تصویر، چه در ویکیا و چه در هر جای دیگر می‌تواند نقض قوانین حق تکثیر باشد. مسلماً استفادهٔ تجاری از این تصویر هم می‌تواند نقض قوانین علامت تجاری باشد. ویکیا:استفاده منصفانه را ببینید.

استفاده از این لوگو بدین معنا نیست که ویکیا از آن پشتیبانی می‌کند، و همچنین بدین معنا نیست که ویکیا توسط آن شرکت پشتیبانی می‌شود.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.